Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

A ka nɔ lin ɖɔ . . .

 • nùɖé wɛ bo ɖò ayixa towe mɛ à?

 • xó ɖé kpowun wɛ à?

 • acɛkpikpa jixwé tɔn ɖé wɛ à?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu [jixwé] tɔn na ɖè axɔsuɖuto e mɛɖé ma sixu gbà ǎ é ɖokpo tɔ́n.”—Daniyɛli 2:44, MAWUXÓWÉMA.

“È na vǐ ɖokpo mǐ. Mawu na ɛ acɛ bɔ é na ɖu axɔsu.”—Ezayíi 9:5.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

 • Acɛkpikpa ɖagbe ɖé na hɛn nyɔna wá nú hwiɖesu mɛtún ɔ.—Ezayíi 48:17, 18.

 • Ðò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e ja é mɛ ɔ, a na ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe bo na nɔ awǎjijɛ mɛ.—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ, hwɛjijɔ wè ɖíe:

 • Jezu xlɛ́ nǔ e Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na wà lɛ é. Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ni wá, bonu jlǒ tɔn ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí. (Matie 6:9, 10) É xlɛ́ lee ɖɛ enɛ na mɔ sìnkɔn gbɔn é.

  Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é na nùɖuɖu mɛ e ɖò xovɛ lɛ é, é gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ, bo lɛ́ fɔ́n mɛ sín kú! (Matie 15:29-38; Jaan 11:38-44) Ðó Jezu wɛ na nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wutu ɔ, nǔ ɖagbe e Axɔsuɖuto enɛ ɔ na wà nú mɛ e jí é na kpa acɛ dó lɛ é xlɛ́ wɛ é ko ɖè hwenɛnu.—Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15.

 • Nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na wá zaanɖé. Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ ahwan, adɔ, kpodo ayikúngban danwǔ kpo na tíìn, bo na xlɛ́ ɖɔ hwenu e Axɔsuɖuto ɔ na hɛn fífá wá ayikúngban ɔ jí é ko sɛkpɔ bǐ.—Matie 24:3, 7.

  Nǔ enɛ lɛ nɔ jɛ pɛ́pɛ́pɛ́ ɖò égbé. Enɛ wu ɔ, mǐ hɛn ɔ, mǐ na ganjɛwu ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na ɖè wuvɛ̌ mɔhun lɛ bǐ síìn zaanɖé.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn glɔ?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò ÐƐHAN 37:29 kpo EZAYÍI 65:21-23 kpo mɛ.