Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

A ɖó na yí wǎn nú Jehovah Mawu towe kpo ayixa towe bǐ kpo kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo kpodo hlɔnhlɔn towe bǐ kpo. Xó elɔ lɛ e sín gbè ɖè nú we wɛ un ɖè ɖò égbé é ɖó na ɖò ayi towe mɛ; bɔ a ɖó na nɔ vɔ́ ye ɖɔ nú vǐ towe lɛ, bo na ɖɔ ye hwenu e a na ɖò ayijunjɔn ɖò xwé towe gbè é kpo hwenu e a na ɖò zɔnlin ɖi wɛ ɖò ali jí é kpo kpodo hwenu e a na ɖò ayimimlɔ é kpo kpodo hwenu e a na fɔ́n é kpo.—DEUTÉRONOME 6:5-7.