Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 4

É Hɛn Xomɛ Hun Tɔ́ Tɔn kpo Jehovah Kpo

É Hɛn Xomɛ Hun Tɔ́ Tɔn kpo Jehovah Kpo

Akpá tɛ Jɛfute ka dó nú Jehovah?

É fá ǎ, amɔ̌, vǐ nyɔnu Jɛfute tɔn wà nǔ e sín akpá tɔ́ tɔn dó é

A ka mɔ ɖyɔvivu e ɖò ɖiɖe ɔ mɛ é à?— Nya e nɔ nyí Jɛfute é sín vǐ nyɔnu wɛ. Biblu ɖɔ nyikɔ tɔn nú mǐ ǎ, amɔ̌, mǐ tuùn ɖɔ é hɛn xomɛ hun tɔ́ tɔn kpo Jehovah kpo. Mǐ ni kplɔ́n nǔ dó é kpo tɔ́ tɔn Jɛfute kpo wu.

Nya ɖagbe ɖé wɛ nú Jɛfute, bɔ é nɔ zán hwenu gègě dó kplɔ́n nǔ vǐ nyɔnu tɔn dó Jehovah wu. É lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn bo nyí gǎn ɖagbe ɖé. Enɛ wu ɔ, Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ n’i ɖɔ é ni nɔ nukɔn nú emi, bonu emi na fun ahwan xá kɛntɔ́ emitɔn lɛ.

Jɛfute xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ emi, bonu emi na ɖu ɖò ahwan ɔ jí. É d’akpá nú Jehovah ɖɔ, enyi emi ɖu ɖ’eji ɔ, emi na na ɛ mɛ nukɔntɔn e na  tɔ́n sín xwé emitɔn gbè hwenu e emi na lɛkɔ é. Mɛ enɛ na nɔ goxɔ Mawu tɔn mɛ, bo na nɔ w’azɔ ɖò finɛ kaka jɛ hwenu e é na kú é. Fí e mɛ lɛ nɔ sɛ̀n Mawu ɖè é wɛ nyí goxɔ ɔ. Jɛfute ɖu ɖò ahwan ɔ jí nugbǒ! A ka tuùn mɛ nukɔntɔn e tɔ́n sín xwé tɔn gbè, hwenu e é lɛkɔ wá xwé é à?—

Vǐ nyɔnu tɔn wɛ! Vǐ ɖokpo e é ka ɖó é nɛ. Dìn ɔ, é na gosin akpá tɔn. Nǔ enɛ zɔ́n bɔ wǔ kú i tawun. Amɔ̌, flín ɖɔ é ko d’akpá ɖé. Tlolo ɔ, vǐ nyɔnu tɔn ɖɔ: ‘Papa, a ko d’akpá nú Jehovah, enɛ wu ɔ, a ɖó na ɖè.’

Xwewu xwewu ɔ, vǐ nyɔnu Jɛfute tɔn sín xɔ́ntɔn lɛ nɔ wá ba ɛ kpɔ́n

Wǔ kú vǐ nyɔnu Jɛfute tɔn lɔ, ɖó ɖò goxɔ Mawu tɔn ɔ mɛ ɔ, é sixu d’asú bo jì vǐ ǎ. Amɔ̌, é jló ɖesu bo na bló nǔ e sín akpá tɔ́ tɔn dó é, bo na lɛ́ hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun. Enɛ xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ hú asudida alǒ vǐjiji. Enɛ wu ɔ, é gosin xwé tɔn gbè bo yì nɔ goxɔ Mawu tɔn mɛ kaka jɛ hwenu e é kú é.

A ka lin ɖɔ nǔ e é wà é hɛn xomɛ hun tɔ́ tɔn kpo Jehovah kpo à?— Ɛɛn, é hɛn xomɛ hun ye. Enyi a setónú, bo yí wǎn nú Jehovah ɔ, a sixu cí vǐ nyɔnu Jɛfute tɔn ɖɔhun. Hwi lɔ na hɛn xomɛ hun mɛjitɔ́ towe lɛ kpo Jehovah kpo tawun.

XÀ ÐÒ BIBLU TOWE MƐ