Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 13

Timɔtée Jló Na D’alɔ Gbɛtɔ́ Lɛ

Timɔtée Jló Na D’alɔ Gbɛtɔ́ Lɛ

Dɔnkpɛvu ɖé wɛ nú Timɔtée, bɔ alɔdido gbɛtɔ́ lɛ nɔ hun xomɛ n’i. É yì d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖò tò gègě mɛ. Enɛ hɛn lè gègě wá n’i. A ka jló na sè lee nǔ nyí mɔ̌ gbɔn é à?—

Timɔtée sín nɔ kpo nɔ tɔn sín nɔ kpo kplɔ́n ɛ xó Jehovah tɔn

Toxo e nɔ nyí Lisitili é mɛ wɛ Timɔtée sù ɖè. Hwenu e é ɖò vǔ bǐ é wɛ nɔ tɔn sín nɔ Loyisi kpo nɔ tɔn Enisi kpo jɛ xó Jehovah tɔn kplɔ́n ɛ jí. Ee Timɔtée ɖò susu wɛ é ɔ, é jló na kplɔ́n xó Jehovah tɔn mɛ ɖevo lɛ.

Hwenu e Timɔtée kpó ɖò dɔnkpɛvumɛ é ɔ, Pɔlu kanbyɔ ɛ ɖɔ é jló na xwedó emi, bo na jla Mawuxó ɔ xá emi ɖò tò ɖevo lɛ mɛ à jí. Timɔtée ɖɔ: ‘Ɛɛn!’ É ɖò gbesisɔmɛ bo na yì d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.

 Timɔtée xwedó Pɔlu yì toxo Masedwani tɔn ɖé mɛ, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ Tɛsaloniki. Cobonu ye na yì dɔ̌n ɔ, ye ɖó na ɖi zɔnlin tawun bo na lɛ́ dó tɔjihun. Hwenu e ye wá jɛ dɔ̌n é ɔ, ye kplɔ́n xó Jehovah tɔn mɛ gègě. Amɔ̌, mɛɖé lɛ sìn xomɛ, bo jló na xò daka ye wu. Enɛ wu ɔ, Pɔlu kpo Timɔtée kpo gosin finɛ bo yì jla Mawuxó ɔ ɖò fí ɖevo lɛ.

Timɔtée mɔ awǎjijɛ kpo lè gègě kpo

Sun ɖé lɛ gudo ɔ, Pɔlu ɖɔ nú Timɔtée ɖɔ é ni lɛkɔ yì Tɛsaloniki, bo kpɔ́n lee nɔví lɛ ɖè gbɔn é. É byɔ ɖɔ è ni kpàn akɔ́n tawun cobo lɛkɔ yì toxo baɖabaɖa enɛ mɛ! Amɔ̌, Timɔtée yì, ɖó nɔví e ɖò finɛ lɛ é sín nǔ ɖò ayi mɛ ɖu n’i wɛ. Nǔ e é mɔ bo wá ɖɔ nú Pɔlu é hun xomɛ n’i. Nɔví e ɖò Tɛsaloniki lɛ é ɖò nukɔn yì wɛ ganji.

Timɔtée wà azɔ̌ xá Pɔlu nú xwè gègě. Pɔlu wlan gbè ɖokpo ɖɔ Timɔtée wɛ nyí mɛ ɖagbe hugǎn e emi sixu sɛ́dó, bonu é na yì d’alɔ agun lɛ é. Timɔtée yí wǎn nú Jehovah kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo.

Hwi lɔ ka yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ, bo jló na kplɔ́n xó Jehovah tɔn ye à?— Enyi a bló mɔ̌ ɔ, a na mɔ awǎjijɛ kpo lè gègě kpo, Timɔtée ɖɔhun.