Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 12

Nylɔ-Ylɔ-Ví Pɔlu Tɔn Nyí Akɔnkpantɔ́

Nylɔ-Ylɔ-Ví Pɔlu Tɔn Nyí Akɔnkpantɔ́

Dɔnkpɛvu ɖé hwlɛn nylɔ tɔn gán, bɔ mǐ na kplɔ́n nǔ dó wutu tɔn. Pɔlu wɛ nyí nylɔ ɔ. Mǐ tuùn dɔnkpɛvu ɔ sín nyikɔ ǎ, amɔ̌, é wà akɔnkpinkpan sín nǔ ɖaxó ɖé. A ka jló na sè nǔ e é wà é à?—

Pɔlu ɖò ganmɛ ɖò Jeluzalɛmu. È wlí i, ɖó é ɖò nǔ kplɔ́n mɛ dó Jezu wu wɛ. Mɛ nyanya ɖé lɛ gbɛ́ wǎn nú Pɔlu, enɛ wu ɔ, ye bla gbě tɔn. Ye ɖɔ: ‘Mǐ ni byɔ ahwangán ɖaxó ɔ ɖɔ é ni ɖɔ nú sɔja tɔn lɛ, bonu ye ni kplá Pɔlu wá hwɛ nukɔn. Mǐ na hwla mǐɖee dó ali ɔ kpá, bɔ enyi Pɔlu jɛ finɛ ɔ, mǐ na hu i!’

Nylɔ-ylɔ-ví Pɔlu tɔn ɖɔ gbě e è bla dó Pɔlu wu é nú é kpo ahwangán ɖaxó ɔ kpo

Nylɔ-ylɔ-ví Pɔlu tɔn sè gbě e ye bla é. Etɛ é ka bló? É yì gankpa ɔ mɛ bo ɖɔ nú Pɔlu. Tlolo ɔ, Pɔlu ɖɔ n’i ɖɔ é ni yì ɖɔ nú ahwangán ɖaxó ɔ. É ka na bɔwǔ nú nylɔ-ylɔ-ví Pɔlu tɔn, bɔ é na ɖɔ xó ɔ nú ahwangán ɖaxó ɔ à?— Eǒ, ɖó ahwangán ɖaxó ɔ nyí mɛ nukúnɖeji ɖé. Amɔ̌, Pɔlu sín nylɔ-ylɔ-ví ɔ kpàn akɔ́n bo ɖɔ xó ɔ nú ahwangán ɖaxó ɔ.

Ahwangán ɖaxó ɔ tuùn nǔ e é ɖó na wà é. É fɔ sɔja 500 mɔ̌, bo ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni kplá Pɔlu sɔyi Sezalee zǎn enɛ ɔ mɛ. Pɔlu ka gán à?— Ɛɛn, mɛ nyanya lɛ kpéwú bo hu i ǎ! Gbě e ye bla é wà azɔ̌ ǎ.

Etɛ tàn enɛ ɔ ka kplɔ́n we?— Hwiɖesu hɛn ɔ, a na kpàn akɔ́n Pɔlu sín nylɔ-ylɔ-ví ɖɔhun. Mǐ ɖó na kpàn akɔ́n hwenu e mǐ ɖò xó Jehovah tɔn ɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ wɛ é. A ka na ɖó akɔnkpinkpan, bo na kpó ɖò xó Jehovah tɔn ɖɔ wɛ à?— Enyi a bló mɔ̌ ɔ, a sixu hwlɛn mɛɖé lɛ gán.