Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 1

Nùbudo E Tuùntuùn Tɔn Hɛn Awǎjijɛ Wá nú Mǐ É

Nùbudo E Tuùntuùn Tɔn Hɛn Awǎjijɛ Wá nú Mǐ É

Mɛɖé ka ko ɖɔ nùbudo ɖé nú we kpɔ́n à?— * Biblu ɖɔ “nùbudo” taji ɖé xó bɔ é gosin Mawu gɔ́n. È ylɔ ɖɔ nùbudo, ɖó gbɛtɔ́ lɛ mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖò hwexónu ǎ. Wɛnsagun lɛ lɔ tlɛ jló na tuùn nǔ gègě d’ewu. A ka jló na mɔ nukúnnú jɛ nùbudo enɛ wu à?—

Etɛ a ka lin ɖɔ wɛnsagun lɛ tɛnkpɔn bo na mɔ dò na?

Ðò hwenu línlín ɖíe ɔ, Mawu ɖó sunnu nukɔntɔn ɔ kpo nyɔnu nukɔntɔn ɔ kpo. Nyikɔ yetɔn nɔ nyí Adamu kpo Ɛva kpo. Mawu na ye xwé ɖagbe ɖagbe e è nɔ ylɔ ɖɔ jikpá Edɛnu tɔn é. Enyi Adamu kpo Ɛva kpo ko setónú nú Mawu wɛ ɔ, ye kpo vǐ yetɔn lɛ kpo na ko bló bɔ ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi ɖé, bo na cí jikpá Edɛnu tɔn ɖɔhun. Bɔ ye na ko nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi mɛ kaka sɔyi. Amɔ̌, a ka flín nǔ e Adamu kpo Ɛva kpo wà é à?—

Adamu kpo Ɛva kpo tlitó nú Mawu. Nǔ e wu ye ma sɔ́ ɖò gbɛ̀ ɖò Palaɖisi mɛ ɖò égbé ǎ é nɛ. Amɔ̌, Mawu ɖɔ ɖɔ emi na bló, bɔ ayikúngban ɔ bǐ na huzu fí ɖagbe ɖagbe ɖé, bɔ mɛ bǐ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò awǎjijɛ mɛ. Nɛ̌ é ka na bló enɛ gbɔn? Gbɛtɔ́ lɛ mɔ nukúnnú jɛ enɛ mɛ ǎ nú hwenu línlín. Nùbudo ɖé wɛ.

Hwenu e Jezu wá ayikúngban jí é ɔ, é kplɔ́n nǔ mɛ lɛ dó nùbudo enɛ wu. É ɖɔ ɖɔ é kúnkplá Axɔsuɖuto Mawu tɔn. Jezu ɖɔ nú mɛ lɛ ɖɔ ye ni xoɖɛ ɖɔ Axɔsuɖuto enɛ ɔ ni wá. Axɔsuɖuto enɛ na bló bɔ ayikúngban ɔ na nyí palaɖisi ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé.

Xomɛ hun we ɖɔ a mɔ nǔ jɛ nùbudo enɛ mɛ à cé?— Flín ɖɔ mɛ e setónú nú Jehovah lɛ é kɛɖɛ wɛ na nɔ Palaɖisi mɛ. Biblu kpi sunnu kpo nyɔnu kpo e setónú nú Jehovah lɛ é gègě sín tàn nú mǐ. A ka jló na kplɔ́n nǔ dó ye wu à?— Mǐ ni kpɔ́n mɛ alɔkpa e ye mɛ ɖé lɛ nyí é kpo lee mǐ sixu wà nǔ ye ɖɔhun gbɔn é kpo.

^ akpá. 3 Ðò tàn e ɖò wema elɔ mɛ lɛ é mɛ ɔ, a na mɔ wuntun elɔ (—) bɔ é nɔ bɔ dó nùkanbyɔ ɖé lɛ wu. Hwenu e é jɛ ɖɔ a ni yì agbɔ̌n jí bonu vǐ towe ni na xósin é nɛ.