Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 3

Laxabu Ði Nǔ nú Jehovah

Laxabu Ði Nǔ nú Jehovah

Mǐ ni ɖɔ ɖɔ mǐ ɖò toxo Jeliko tɔn mɛ. Toxo enɛ ɖò ayikúngban Kanaa tɔn jí. Mɛ e nɔ nɔ finɛ lɛ é ɖi nǔ nú Jehovah ǎ. Finɛ wɛ nyɔnu e nɔ nyí Laxabu é nɔ nɔ.

Hwenu e Laxabu kpò ɖò ɖyɔvǐmɛ é ɔ, é sè tàn lee Mɔyizi má Xù Vɔvɔ ɔ bo kplá Izlayɛli-ví lɛ sín Ejipu gbɔn é tɔn. É lɛ́ sè lee Jehovah d’alɔ ye, bɔ ye ɖu ɖò ahwan e ye fun xá kɛntɔ́ yetɔn lɛ é jí gbɔn é. É wá sè dìn ɖɔ Izlayɛli-ví lɛ wá cí Jeliko kpá.

Laxabu hwla amɛ̌ lɛ, ɖó é ɖi nǔ nú Jehovah wutu

Izlayɛli-ví wè yì dò ba nú toxo Jeliko tɔn gbè gbadanu gbè ɖokpo. Ye wá Laxabu xwégbe, bɔ é yí jonɔ yetɔn dó xɔ tɔn mɛ. Zǎnmɛ ɔ, axɔsu Jeliko tɔn sè ɖɔ amɛ̌ lɛ wá toxo ɔ mɛ bo ɖò Laxabu xwégbe. Enɛ wu ɔ, axɔsu ɔ sɛ́ sunnu ɖé lɛ dó ɖɔ ye ni yì kplá ye wá. Laxabu hwla amɛ̌ wè lɛ dó xɔ tɔn sín azata, bo ɖɔ nú sunnu e axɔsu ɔ sɛ́dó lɛ é ɖɔ: ‘Amɛ̌ lɛ wá fí nugbǒ, amɔ̌ ye ko tɔ́n sín toxo ɔ mɛ. Enyi mi jɛ gbě yetɔn mɛ dìn ɔ, mi sixu wlí ye!’ A ka tuùn nǔ e wu Laxabu hwla amɛ̌ lɛ é à?— Ðó é ɖi nǔ nú Jehovah, bo tuùn ɖɔ é na na ayikúngban Kanaa tɔn ɔ Izlayɛli-ví lɛ.

Cobonu amɛ̌ lɛ na tɔ́n sín Laxabu xwégbe ɔ, ye d’akpá n’i ɖɔ é kpo mɛ tɔn lɛ kpo na gán hwenu e è na gbà Jeliko é. A ka tuùn nǔ e ye ɖɔ n’i ɖɔ é ni wà é à?— Ye ɖɔ: ‘Yǐ kàn vɔvɔ elɔ, bo sìn dó flɛtɛli towe nu. Enyi a wà mɔ̌ ɔ, mɛ e ɖò xwé towe gbè lɛ é bǐ na gán.’ Laxabu wà nǔ e amɛ̌ lɛ ɖɔ é ni wà é pɛ́ɛ́. A ka tuùn nǔ e jɛ bɔ d’ewu é à?—

Jehovah hwlɛn Laxabu kpo mɛ tɔn lɛ kpo

Azǎn yɔywɛ ɖé gudo ɔ, Izlayɛli-ví lɛ ɖi zɔnlin lɛlɛ̌ dó toxo ɔ, ye ɖě ka nɔ kɛ nu ǎ. Azɔn ɖokpo gbè ɖokpo wɛ ye ɖi zɔnlin lɛlɛ̌ dó toxo ɔ na kaka nú azǎn ayizɛ́n. Amɔ̌, azǎn tɛnwegɔ ɔ gbè ɔ, ye ɖi zɔnlin lɛlɛ̌ dó toxo ɔ azɔn tɛnwe. Enɛ gudo ɔ, ye bǐ súxó tlili. Jehovah bló bɔ ahoho e lɛlɛ̌ dó toxo ɔ é mu. Amɔ̌, xɔ e sín flɛtɛli nu è sìn kàn vɔvɔ ɔ dó é kɛɖɛ wɛ kpó ɖò te! A ka mɔ ɖò ɖiɖe ɔ mɛ à?— Laxabu kpo mɛ tɔn lɛ kpo gán!

 Etɛ tàn Laxabu tɔn ka sixu kplɔ́n we?— Laxabu ɖi nǔ nú Jehovah, ɖó nùjiwǔ e é sè ɖɔ É wà lɛ é wu. Hwi lɔ ɖò nǔ gègě kplɔ́n dó nùjiwǔ Jehovah tɔn lɛ wu wɛ. A ka ɖi nǔ n’i Laxabu ɖɔhun à?— Mǐ tuùn ɖɔ a nɔ wà mɔ̌.