Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 8

Joziasi Ðó Xɔ́ntɔn Ðagbe Lɛ

Joziasi Ðó Xɔ́ntɔn Ðagbe Lɛ

A ka lin ɖɔ nǔ e sɔgbe é wiwa vɛwǔ à?— Mɛ gègě nɔ lin mɔ̌. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ nǔ e sɔgbe é wiwa vɛwǔ nú nyaví e nɔ nyí Joziasi é. Amɔ̌, é ɖó xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ bɔ ye d’alɔ ɛ. Mǐ ni kplɔ́n nǔ dó Joziasi kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo wu.

Axɔsu Juda tɔn Amɔɔ wɛ nyí tɔ́ Joziasi tɔn. Mɛ nyanya tawun wɛ nú Amɔɔ bɔ é nɔ lɛ́ sɛ̀n vodun. Hwenu e é kú é ɔ, Joziasi huzu axɔsu Juda tɔn. Xwè tantɔn jɛn é ka ɖó hwenɛnu! É lɔ ka nyí mɛ nyanya tɔ́ tɔn ɖɔhun wɛ à?— Eǒ!

Zefania ɖɔ nú mɛ lɛ ɖɔ ye ni ma sɛ̀n vodun ó

Joziasi kpò ɖò vǔ tawun cobo ka jló na setónú nú Jehovah. Enɛ wu ɔ, mɛ e yí wǎn nú Jehovah lɛ é kɛɖɛ wɛ é zun xɔ́ntɔn xá. Mɛ enɛ lɛ d’alɔ Joziasi bɔ é wà nǔ e sɔgbe é. Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí Joziasi sín xɔ́ntɔn lɛ?

Xɔ́ntɔn tɔn ɖokpo nɔ nyí Zefania. Gbeyiɖɔ ɖé wɛ nú Zefania, bɔ é ɖɔ nú mɛ e nɔ nɔ Juda lɛ é ɖɔ enyi ye ma jó vodun  sínsɛ́n dó ǎ ɔ, nǔ nyanya na jɛ dó ye wu. Joziasi ɖótó Zefania bo sɛ̀n Jehovah kɛɖɛ.

Xɔ́ntɔn Joziasi tɔn ɖevo nɔ nyí Jelemii. Xwè ɖokpo ɔ wɛ é kpo Joziasi kpo ɖibla ɖó, bɔ xwé yetɔn lɛ ɖò akpá akpá. Xɔ́ntɔn e ye nyí é syɛn kaka bɔ hwenu e Joziasi kú é ɔ, Jelemii wlan han bunɔ ɖé dó lee é jɛ dò tɔn sɔ é wu. Jelemii kpo Joziasi kpo d’alɔ yeɖee, bo mɔ tɛn dó wà nǔ e sɔgbe é lobo setónú nú Jehovah.

Joziasi kpo Jelemii kpo d’alɔ yeɖee, bo mɔ tɛn dó wà nǔ e sɔgbe é

Etɛ kpɔ́ndéwú Joziasi tɔn ka kplɔ́n we?— Joziasi kpò ɖò vǔ cobo ka jló na wà nǔ e sɔgbe é. É tuùn ɖɔ emi ɖó na zun xɔ́ntɔn xá mɛ e yí wǎn nú Jehovah lɛ é. Hwi lɔ ni bo tɛnkpɔn, bo zun xɔ́ntɔn e yí wǎn nú Jehovah, bo ka sixu d’alɔ we bɔ a na wà nǔ e sɔgbe lɛ é é.