Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 10

Jezu Setónú Hwebǐnu

Jezu Setónú Hwebǐnu

Tónúsíse nú mɛjitɔ́ towe lɛ ka nɔ bɔwǔ nú we hwebǐnu à?— Hweɖelɛnu ɔ, é nɔ vɛwǔ. A ka tuùn ɖɔ Jezu setónú nú Jehovah kpo mɛjitɔ́ tɔn lɛ kpo à?— Kpɔ́ndéwú tɔn na d’alɔ we, bɔ enyi é tlɛ vɛwǔ hweɖelɛnu ɔ, a na setónú nú mɛjitɔ́ towe lɛ. Mǐ ni kpɔ́n lee nǔ sixu nyí mɔ̌ gbɔn é.

Cobonu Jezu na wá ayikúngban jí ɔ, é ko nɔ jixwé kpo Tɔ́ tɔn Jehovah kpo. Amɔ̌, Jezu lɛ́ ɖó mɛjitɔ́ lɛ ɖò ayikúngban jí. Ye nɔ nyí Jozɛfu kpo Mali kpo. A ka tuùn lee ye huzu mɛjitɔ́ tɔn lɛ gbɔn é à?—

Jehovah zé gbɛ̀ Jezu tɔn sín jixwé bo sɔ́ dó Mali sín xomɛ, bɔ è jì i ɖò ayikúngban jí. Nùjiwǔ ɖé wɛ nyí enɛ! Jezu sù ɖò Mali sín xomɛ lee yɛyɛví lɛ nɔ sù ɖò nɔ yetɔn lɛ xomɛ gbɔn é. Sun tɛnnɛ mɔ̌ gudo ɔ, è jì Jezu. Lee Mali kpo asú tɔn Jozɛfu kpo huzu mɛjitɔ́ Jezu tɔn lɛ ɖò ayikúngban jí fí gbɔn é nɛ.

Hwenu e Jezu ɖó xwè 12 é ɔ, é bló nùɖé bɔ é xlɛ́ ɖɔ é yí wǎn nú Tɔ́ tɔn Jehovah tawun. Hwenu e é kpo mɛ tɔn lɛ kpo yì Dindinwayi-xwè ɖu gbé ɖò Jeluzalɛmu é wɛ nǔ ɔ jɛ. Ee ye lɛkɔ wá xwè xwé é ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo ba Jezu kpò. A ka tuùn fí e é ɖè é à?—

Etɛwu Jezu ka ɖò tɛmpli mɛ?

Jozɛfu kpo Mali kpo yawu lɛkɔ wá yì Jeluzalɛmu, bo ba Jezu gbɔn fí bǐ. Ado hu ye tawun, ɖó ye mɔ ɛ ǎ. Amɔ̌, azǎn atɔn gudo ɔ, ye wá mɔ ɛ ɖò tɛmpli mɛ. A ka tuùn nǔ e wu Jezu ɖò tɛmpli ɔ mɛ é à?— Bonu é na dó sixu kplɔ́n Tɔ́ tɔn Jehovah sín xó ɖò finɛ wu wɛ. É yí wǎn nú Jehovah, bo jló na kplɔ́n nǔ e é na wà bo na hɛn xomɛ tɔn hun é. Jezu sù bo nyí mɛxo có, é nɔ setónú nú Jehovah hwebǐnu. Enyi é na bo tlɛ vɛwǔ n’i hweɖelɛnu, bo byɔ ɖɔ é ni jiya ɔ, é nɔ wà mɔ̌. Jezu ka lɛ́ setónú nú Jozɛfu kpo Mali kpo à?— Ɛɛn, Biblu ɖɔ é wà mɔ̌.

Etɛ kpɔ́ndéwú Jezu tɔn enɛ ka kplɔ́n we?— Enyi é na bo tlɛ vɛwǔ hweɖelɛnu ɔ, a ɖó na setónú nú mɛjitɔ́ towe lɛ. A ka na bló mɔ̌ à?—