Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 9

Jelemii Ðó Xó Jehovah Tɔn Ðiɖɔ Te Ǎ

Jelemii Ðó Xó Jehovah Tɔn Ðiɖɔ Te Ǎ

Etɛwu mɛ lɛ ka sìn xomɛ dó Jelemii?

Jehovah hwlɛn Jelemii gán

Hweɖelɛnu ɔ, mɛ lɛ nɔ cá mǐ ko, alǒ nɔ sìn xomɛ dó mǐ hwenu e mǐ ɖò xó Jehovah tɔn ɖɔ nú ye wɛ é. Enɛ sixu zɔ́n, bɔ mǐ na jló na ɖó xó Jehovah tɔn ɖiɖɔ te. Nǔ mɔhun ko wà we kpɔ́n à?— Dɔnkpɛvu ɖokpo yí wǎn nú Jehovah, bo ka ɖibla ɖó xó tɔn ɖiɖɔ te bɔ Biblu ɖɔ. È nɔ ylɔ ɛ ɖɔ Jelemii. Mǐ ni kplɔ́n nǔ dó wutu tɔn.

Hwenu e Jelemii ɖò dɔnkpɛvumɛ é ɔ, Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ é ni yì ɖɔ nú mɛ lɛ ɖɔ ye ni ɖó nǔ nyanya wiwa te. Nǔ enɛ vɛwǔ ɖesu nú Jelemii, bɔ é ɖi xɛsi. É ɖɔ nú Jehovah ɖɔ: ‘Un tuùn nǔ e un na ɖɔ é ǎ. Un ka lɛ́ kpó ɖò vǔ.’ Amɔ̌, Jehovah ɖɔ: ‘Ma ɖi xɛsi ó. Un na d’alɔ we.’

 Enɛ wu ɔ, Jelemii jɛ ɖiɖɔ nú mɛ lɛ jí ɖɔ enyi ye ma huzu jujɔ ǎ ɔ, Jehovah na dɔn tó nú ye. Mɛ lɛ ka bló nǔ e Jelemii ɖɔ é à?— Eǒ. Ye cá ɛ ko bo lɛ́ sìn xomɛ dó é ɖesu. Mɛɖé lɛ tlɛ jló na hu i lɔ! Nɛ̌ a ka lin ɖɔ é na ko cí nú Jelemii?— É ɖi xɛsi, bo ɖɔ: ‘Un sɔ́ na yì ɖɔ xó Jehovah tɔn ɖě ǎ.’ Amɔ̌, é ka gɔn ɖiɖɔ nugbǒ à?— Eǒ, é gɔn ɖiɖɔ ǎ. É yí wǎn nú Jehovah kaka bɔ é sixu ɖó xó tɔn ɖiɖɔ te ǎ. Ðó Jelemii gɔn Jehovah xó ɖɔ ǎ wutu ɔ, é hwlɛn ɛ gán.

Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe: Mɛ baɖabaɖa ɖé lɛ nyì Jelemii dó dotɔ̀ e mɛ baba kɛɖɛ gɔ́ é gbè ɖokpo. Nùɖuɖu kpo sìn kpo ɖě ɖò finɛ ǎ. Linlin yetɔn wɛ nyí ɖɔ Jelemii na kú dó finɛ. Amɔ̌, Jehovah d’alɔ Jelemii, bɔ é gán!

Etɛ kpɔ́ndéwú Jelemii tɔn ka kplɔ́n we?— É ɖi xɛsi hweɖelɛnu có, é ɖó xó Jehovah tɔn ɖiɖɔ te ǎ. Enyi a ɖò xó Jehovah tɔn ɖɔ wɛ ɔ, mɛ lɛ sixu cá we ko, alǒ sìn xomɛ dó we. É sixu kú wǔ nú we alǒ dó xɛsi we. Amɔ̌, ma gɔn xó Jehovah tɔn ɖɔ gbeɖé ó. É na d’alɔ we hwebǐnu, lee é d’alɔ Jelemii gbɔn é.