Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 2

Hlebeka Jló Na Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun

Hlebeka Jló Na Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun

Nyɔnu e yí wǎn nú Jehovah é wɛ Hlebeka nyí. Asú tɔn nɔ nyí Izaki. Elɔ ɖesu yí wǎn nú Jehovah. Nɛ̌ Izaki ka da Hlebeka gbɔn? Nɛ̌ Hlebeka ka xlɛ́ ɖɔ emi jló na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun gbɔn? Mǐ ni kplɔ́n nǔ dó wutu tɔn gɔ́ na.

Ablaxamu kpo Saala kpo wɛ jì Izaki. Ye nɔ nɔ toxo Kanaa tɔn mɛ. Mɛ lɛ nɔ sɛ̀n Jehovah ɖò finɛ ǎ. Amɔ̌, Ablaxamu jló ɖɔ vǐ sunnu emitɔn ni da Jehovah sɛntɔ́. Enɛ wu ɔ, é sɛ́ deví tɔn dó ɖɔ é ni yì ba asì nú Izaki ɖò Calan. Finɛ wɛ Ablaxamu sín hɛnnumɔ ɖé lɛ nɔ nɔ. É sixu ko nyí Eliezɛɛ wɛ é sɛ́dó.

Hlebeka ɖò gbesisɔmɛ bo na w’azɔ̌ syɛnsyɛn, bo na na sìn lakunmi lɛ

Eliezɛɛ kpo deví Ablaxamu tɔn ɖevo lɛ kpo ɖido Calan. Ali ɔ lín ɖesu. Ye dó nùɖuɖu kpo nùnina lɛ kpo sín agban nú lakunmi wǒ. Nɛ̌ Eliezɛɛ ka na tuùn nyɔnu e na jɛxa Izaki é gbɔn? Ee Eliezɛɛ kpo deví lɛ kpo wá Calan é ɔ, ye nɔte ɖò dotɔ̀ ɖé kɔn, ɖó Eliezɛɛ tuùn ɖɔ mɛ lɛ na wá dun sìn zaanɖé ɖò finɛ. É xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo ɖɔ: ‘Enyi un byɔ sìn ɖyɔvǐ ɖé bonu é na nyì kpo lakunmi ce lɛ kpo ɔ, un na tuùn ɖɔ é wɛ nyí nyɔnu e a sɔ́ é.’

Zaan ɔ, Hlebeka wá tɔ̀ ɔ nu. Biblu ɖɔ ɖɔ ɖyɔvǐ ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé wɛ é nyí. Eliezɛɛ ka byɔ ɛ sìn, bɔ é ɖɔ: ‘É nyɔ́, un  na na sìn ɔ we, bo na lɛ́vɔ na lakunmi towe lɛ ɖesu.’ Lin tamɛ kpɔ́n kpɛɖé. Lakunmi e kɔ ko xú lɛ é nɔ nu sìn ɖesu. Enɛ wu ɔ, Hlebeka dun sìn ɔ, é nɔ lɛ́vɔ dun. A mɔ lee é ɖò azɔ̌ syɛnsyɛn wà wɛ sɔ́ ɖò ɖiɖe ɔ mɛ é à?— Lee Jehovah sè ɖɛ Eliezɛɛ tɔn gbɔn é kpaca ɛ.

Eliezɛɛ na nǔ ɖagbe gègě Hlebeka. É kplá Eliezɛɛ kpo deví ɖě lɛ kpo yì mɛ tɔn lɛ gɔ́n. Eliezɛɛ tinmɛ nǔ e wu Ablaxamu sɛ́ ɛ dó é, kpo lee Jehovah ko sè ɖɛ tɔn gbɔn é kpo. Xomɛ hun Hlebeka sìn mɛ lɛ ɖɔ é ni da Izaki.

Hlebeka xwedó Eliezɛɛ yì Kanaa bo da Izaki

Amɔ̌, a ka lin ɖɔ Hlebeka jló na da Izaki à?— Hlebeka tuùn ɖɔ Jehovah wɛ sɛ́ Eliezɛɛ dó. Enɛ wu ɔ, hwenu e Hlebeka sín mɛ lɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ é ka jló na yì Kanaa bo na da Izaki à jí é ɔ, é ɖɔ: ‘Ɛɛn, un jló na yì.’ Tlolo ɔ, é xwedó Eliezɛɛ. Ee ye wá Kanaa é ɔ, é da Izaki.

Jehovah dó nú Hlebeka, ɖó é wà nǔ e Jehovah jló ɖɔ é ni wà é. Xwè gègě gudo ɔ, è jì Jezu ɖò kúnkan Hlebeka tɔn mɛ. Enyi a cí Hlebeka ɖɔhun, bo hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun ɔ, é na dó nú hwi lɔ.

XÀ ÐÒ BIBLU TOWE MƐ