Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 7

A ko Lin Ðɔ A Ðò Hwiɖokpo bɔ Xɛsi lɛ́ Ði We Kpɔ́n À?

A ko Lin Ðɔ A Ðò Hwiɖokpo bɔ Xɛsi lɛ́ Ði We Kpɔ́n À?

Kpɔ́n nyaví kpɛví e ɖò ɖiɖe ɔ mɛ é. É cí ɖɔ é ɖò éɖokponɔ bɔ xɛsi lɛ́ ɖò ɖiɖi i wɛ, kabǐ? É ka ko cí mɔ̌ nú we kpɔ́n à?— Mɛ bǐ wɛ é nɔ wá cí mɔ̌ na hweɖelɛnu. Biblu ɖɔ xɔ́ntɔn Jehovah tɔn ɖé lɛ xó, bɔ ye lɔ mɔ yeɖee ɖò yeɖokponɔ bɔ xɛsi lɛ́ ɖi ye. Elii ɖò ye mɛ enɛ lɛ mɛ. Mǐ ni kplɔ́n nǔ dó wutu tɔn.

Jezabɛlu jló na hu Elii

Elii nɔ gbɛ̀ ɖò Izlayɛli é ɔ, é ko lín tawun cobɔ è wá jì Jezu. Axɔsu Izlayɛli tɔn Axabu nɔ sɛ̀n Jehovah Mawu nugbǒ ɔ ǎ. Vodun Baalu wɛ é kpo asì tɔn Jezabɛlu kpo nɔ sɛ̀n. Enɛ wu ɔ, Izlayɛlinu gègě jɛ Baalu sɛ̀n jí. Adakaxotɔ́ tawun wɛ nú Axɔsi Jezabɛlu, bɔ é jló na hu mɛ e ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ lɛ é bǐ, kaka jɛ Elii jí. A ka tuùn nǔ e Elii wà é à?—

É hɔn! Fí línlín ɖé wɛ é hɔn yì ɖò gbetótló mɛ bo cí só xomɛ. Etɛwu é ka  wà mɔ̌ bɔ a lin?— É ɖi xɛsi. Amɔ̌, Elii ka ɖó na ɖi xɛsi ǎ. Etɛwu? Ðó, é tuùn ɖɔ Jehovah hɛn ɔ, é na d’alɔ emi. Jehovah ko ɖè hlɔnhlɔn tɔn xlɛ́ Elii wá yì. É sè ɖɛ Elii tɔn gbè ɖokpo bo sɛ́ myɔ dó sín jixwé. Enɛ wu ɔ, é ɖò gaàn ɖɔ Jehovah hɛn ɔ, é na lɛ́ d’alɔ ɛ.

Nɛ̌ Jehovah ka d’alɔ Elii gbɔn?

Hwenu e Elii ɖò só ɔ xomɛ é ɔ, Jehovah ɖɔ xó n’i bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Etɛ wà wɛ a ka ɖè ɖò fí?’ Elii ɖɔ: ‘Nyì ɖokponɔ wɛ kpó ɖò sinsɛn we wɛ. Mɛɖebǔ sɔ́ gɔ́ nú mì ǎ, bɔ un ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ è na hu mì.’ Elii lin ɖɔ Jehovah sɛntɔ́ ɖevo lɛ bǐ wɛ è ko hu. Amɔ̌, Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Eǒ, xó enɛ nyí nugbǒ ǎ. Mɛ 7 000 ɖevo lɛ́ kpò, bo ɖò sinsɛn mì wɛ. Kpàn akɔ́n. Un ɖó azɔ̌ ɖevo lɛ bo na zɔ́n we!’ A ka lin ɖɔ jí hwenu e Elii sè mɔ̌ e ɔ, é víví n’i à?—

Etɛ nǔ e jɛ dó Elii wu é ka sixu kplɔ́n we?— A ɖó na lin ɖɔ a ɖò hwiɖokponɔ bɔ xɛsi na ɖi we kpɔ́n gbeɖé ǎ. A ɖó xɔ́ntɔn e yí wǎn nú Jehovah bo lɛ́ yí wǎn nú we lɛ é. Jehovah lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn tawun, bo na d’alɔ we hwebǐnu! Xomɛ hun we ɖɔ a kún ɖò hwiɖokponɔ gbeɖé ó à cé?—