Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 6

Davidi Ði Xɛsi Ǎ

Davidi Ði Xɛsi Ǎ

Enyi a ɖi xɛsi ɔ, etɛ a ka nɔ wà?— Bɔya a nɔ hɔn yì mama alǒ papa towe gɔ́n bonu é na d’alɔ we. Amɔ̌, mɛ ɖevo lɛ́ ɖè bo hɛn ɔ, é na d’alɔ we. É ɖó hlɔnhlɔn hú mɛ ɖevo ɖebǔ. A ka tuùn mɛ ɔ à?— Jehovah wɛ. Mǐ ni ɖɔ xó dó nyaví e nɔ nyí Davidi bɔ Biblu ɖɔ xó tɔn é wu. É tuùn ɖɔ Jehovah na d’alɔ emi hwebǐnu. Enɛ wu ɔ, é ɖi xɛsi ǎ.

Mɛjitɔ́ Davidi tɔn lɛ kplɔ́n ɛ sín hwenu e é ɖò kpɛví é, bɔ é yí wǎn nú Jehovah. Enɛ d’alɔ Davidi bɔ hwenu e adǎn ɖé lɛ tlɛ gbò é é ɔ, é ɖi xɛsi ǎ. É tuùn ɖɔ Jehovah wɛ nyí Xɔ́ntɔn emitɔn bo na d’alɔ emi. Davidi ɖò nukún kpé dó lɛngbɔ̌ ɖé lɛ wu wɛ gbè ɖokpo, bɔ kinikini ɖaxó ɖé wá sɔ́ ɖokpo. A ka tuùn nǔ e Davidi wà é à? É zun dó kinikini ɔ jí, bo hu i ɖó alɔ yayǎ wu! Hweɖevonu e lɔnmɔ ɖé wlí lɛngbɔ̌ Davidi tɔn é ɔ, é hu é lɔmɔ̌! Mɛ̌ ka d’alɔ Davidi, bɔ a lin?— Ɛɛn, Jehovah wɛ.

Davidi lɛ́vɔ kpàn akɔ́n hweɖevonu. Izlayɛli-ví lɛ ɖò ahwan fun xá Filisitiinu lɛ wɛ. Filisitiinu lɛ sín ahwanfuntɔ́ ɖokpo tíìn bo ɖi ga tawun, bo nyí mɛ jiganjigan ɖé! Goliati wɛ é nɔ nyí. Nya jiganjigan enɛ nɔ ɖò ahwanfuntɔ́ Izlayɛli-ví lɛ tɔn lɛ kpo Jehovah kpo cá ko wɛ. Goliati ɖɔ ɖɔ ahwanfuntɔ́ Izlayɛli-ví lɛ tɔn lɛ ɖě gla hǔn, é ni wá kpé hun xá emi. Amɔ̌, Izlayɛli-ví lɛ bǐ wɛ ɖi xɛsi. Ee Davidi sè mɔ̌ é ɔ, é ɖɔ nú Goliati ɖɔ: ‘Un na kpé hun xá we! Jehovah na d’alɔ mì, bɔ un na ɖu ɖò jǐ towe!’ A lin ɖɔ Davidi kpàn akɔ́n à cé?— Ɛɛn, é kpàn akɔ́n tawun. A ka jló na tuùn nǔ e jɛ bɔ d’ewu é à?

Davidi sɔ́ klohwán tɔn bo fɔ kɛ́n e ɖíɖí é atɔ́ɔ́n, bo ɖido hun kpé xá nya jiganjigan ɔ gbé. Ee Goliati mɔ lee Davidi hwe sìn sɔ é ɔ, é cá ɛ ko. Amɔ̌, Davidi ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A ja gɔ̌n ce kpo hwǐ kpo, loɔ, nyɛ ja gɔ̌n towe ɖò nyikɔ Jehovah tɔn mɛ!’ Enɛ gudo ɔ, é sɔ́ kɛ́n ɔ ɖokpo dó klohwán tɔn mɛ, bo kanwezun yì Goliati nukɔn, lobo da dó é. Kɛ́n ɔ xò Goliati sín nukɔn pɛ́ɛ́! Nya jiganjigan enɛ j’ayǐ bo kú cúɖúɖú! Xɛsi ɖi Filisitiinu  lɛ kaka bɔ ye bǐ hɔn. Nɛ̌ Davidi vǔ enɛ ka kpéwú bo hu nya jiganjigan enɛ gbɔn?— Jehovah wɛ d’alɔ ɛ, Jehovah ɖó hlɔnhlɔn hú nya jiganjigan enɛ!

Davidi ɖi xɛsi ǎ, ɖó é tuùn ɖɔ Jehovah na d’alɔ emi

Etɛ tàn Davidi tɔn enɛ ka sixu kplɔ́n we?— Jehovah ɖó hlɔnhlɔn hú mɛ ɖevo ɖebǔ. Xɔ́ntɔn towe wɛ é ka nyí. Enɛ wu ɔ, hweɖevonu e a na ɖi xɛsi é ɔ, flín ɖɔ Jehovah hɛn ɔ, é na d’alɔ we bɔ a na kpàn akɔ́n.

XÀ ÐÒ BIBLU TOWE MƐ