Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 14

Axɔsuɖuto E Na Kpa Acɛ Dó Ayikúngban ɔ Bǐ Jí É

Axɔsuɖuto E Na Kpa Acɛ Dó Ayikúngban ɔ Bǐ Jí É

A ka tuùn Axɔsuɖuto e xó ɖɔ wɛ mǐ ɖè é à?— Axɔsuɖuto Mawu tɔn wɛ. É wɛ na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu Palaɖisi. A ka jló na lɛ́ kplɔ́n nǔ gɔ́ na dó Axɔsuɖuto enɛ wu à?—

Axɔsuɖuto bǐ wɛ nɔ ɖó axɔsu ɖé. Bɔ axɔsu ɔ nɔ kpa acɛ dó mɛ e ɖò tò tɔn mɛ lɛ é jí. A ka tuùn mɛ e nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn é à?— Jezu Klisu wɛ. É nɔ nɔ jixwé. Zaanɖé dìn ɔ, é na ɖu axɔsu dó mɛ bǐ jí ɖò ayikúngban ɔ jí. A ka lin ɖɔ mǐ na nɔ awǎjijɛ mɛ, hwenu e Jezu na ɖu axɔsu dó ayikúngban ɔ bǐ jí é à?—

Etɛ ɖó nukún wɛ a ka ɖè bo na mɔ ɖò Palaɖisi mɛ?

Mǐ na ɖó awǎjijɛ ɖesu! Ðò Palaɖisi mɛ ɔ, tagba sɔ́ na tíìn ɖò mɛ ɖě tɛntin ǎ, ahwan lɔ ka sɔ́ na tíìn ǎ. Mɛ lɛ bǐ na nɔ yí wǎn nú yeɖee. Mɛ ɖě sɔ́ na jɛ azɔn alǒ kú ǎ. Nukúntuntɔnnɔ lɛ na mɔ nǔ, tokunɔ lɛ na sè nǔ, mɛ e ma sixu ɖi zɔnlin ǎ lɛ é na kpéwú bo kanwezun bo lɛ́ fán nǔ. Mɛ bǐ na ɖó nùɖuɖu gègě. Kanlin lɛ sɔ́ na xò daka yeɖee wu ɖě ǎ, bɔ fífá ka na lɛ́ nɔ mǐ kpo ye kpo tɛntin. Mɛ e ko kú lɛ é na fɔ́n. Sunnu kpo nyɔnu kpo e wu mǐ kplɔ́n nǔ dó ɖò alɔnuwema elɔ mɛ lɛ é lɔ na fɔ́n, ɖi Hlebeka, Laxabu, Davidi kpo Elii kpo. A ka jló na mɔ ye hwenu e ye na fɔ́n é à?—

 Jehovah yí wǎn nú we bo jló ɖɔ a ni mɔ awǎjijɛ. Enyi a kpò ɖò nǔ kplɔ́n dó wutu tɔn wɛ bo nɔ setónú n’i ɔ, a na nɔ palaɖisi ɖɛkpɛɖɛkpɛ e ja é mɛ kaka sɔyi! Nǔ e ba wɛ a ɖè é nɛ à cé?—