Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

Mawu cí tɔ́ wanyiyinɔ ɖé ɖɔhun. 1 Piyɛ́ɛ 5:6, 7

Mawu wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn, bo nɔ kpé nukún dó mǐ wu. Lee tɔ́ e nyɔ̌nùí bo lɛ́ ɖó wanyiyi é ɖé nɔ kplɔ́n vǐ tɔn lɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ Mawu nɔ kplɔ́n lee gbɛtɔ́ lɛ na zán gbɛ̀ ɖagbe gbɔn é ye gbɔn fí bǐ.

Mawu kɔ́n sɛ̀ sín nugbǒ xɔ akwɛ gègě jí nú mǐ, bɔ ye nɔ na mǐ awǎjijɛ kpo nukúnɖiɖo kpo.

Enyi a ɖótó Mawu ɔ, é na xlɛ́ ali we, bo cyɔn alɔ jǐ towe, lobo d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò tagba lɛ jí.

Amɔ̌, é ka ko vɔ ɖó finɛ ǎ: a na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi!

 Mawu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Mi wá gɔ̌n ce. Mi ɖótó mì, bo na nɔ gbɛ̀.” Ezayíi 55:3