Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 5

Sinvɔgbɛ Ɔ: Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðótó Mawu? Mɛ̌ Mɛ̌ E Ma ka Wà Mɔ̌ Ǎ?

Sinvɔgbɛ Ɔ: Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðótó Mawu? Mɛ̌ Mɛ̌ E Ma ka Wà Mɔ̌ Ǎ?

Mɛ e nɔ gbɛ̀ ɖò Nɔwée hwenu lɛ é gègě wɛ wà nǔ nyanya. Bǐbɛ̌mɛ 6:5

Adamu kpo Ɛvu kpo jì vǐ lɛ, bɔ gbɛtɔ́ lɛ wá sukpɔ́ ɖò ayikúngban ɔ jí. Nukɔnmɛ ɔ, wɛnsagun ɖé lɛ xò kpóɖó nú Satáan bo fɔ́n gǔ.

Ye wá ayikúngban jí bo zé gbɛtɔ́ sín agbaza dó, bo na mɔ tɛn dó da nyɔnu lɛ. Nyɔnu enɛ lɛ jì sunnu asúká e nylahun, bo ɖó hlɔnhlɔn tawun lɛ é.

Gbɛtɔ́ e nɔ wà nǔ nyanya lɛ é wá gɔ́ gbɛ̀ ɔ mɛ. Biblu ɖɔ ɖɔ “dakaxixo gbɛtɔ́ tɔn sukpɔ́, bɔ gbɛtɔ́ nɔ ɖò nǔ nyanya kɛɖɛ lin wɛ hwebǐnu.”

 Nɔwée ɖótó Mawu bo bló tɔjihun ɖé. Bǐbɛ̌mɛ 6:13, 14, 18, 19, 22

Nɔwée nyí mɛ ɖagbe ɖé. Jehovah ɖɔ nú Nɔwée ɖɔ Emi na sɔ́ sìn dó vɔ mɛ nyanya lɛ na.

Mawu lɛ́ ɖɔ nú Nɔwée ɖɔ é ni bló tɔjihun ɖaxó ɖé, bo bɛ́ xwédo tɔn kpo kanlin alɔkpa alɔkpa lɛ kpo d’emɛ.

Nɔwée gb’akpá nú mɛ lɛ dó Sinvɔgbɛ ɔ wu, amɔ̌, ye ɖótó è ǎ. Mɛɖé lɛ ko Nɔwée; mɛ ɖevo lɛ gbɛ́ wǎn n’i.

Ee Nɔwée bló tɔjihun ɔ fó é ɔ, é bɛ́ kanlin lɛ d’emɛ.