Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi

 AKPÁXWÉ 10

Nyɔna Ðětɛ lɛ ka Ðò Te Kpɔ́n Mɛ Ðěɖee Nɔ Ðótó Mawu lɛ É?

Nyɔna Ðětɛ lɛ ka Ðò Te Kpɔ́n Mɛ Ðěɖee Nɔ Ðótó Mawu lɛ É?

È na fɔ́n mɛ e kú lɛ é gègě wá gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí. Mɛsɛ́dó 24:15

Enyi a ɖótó Jehovah ɔ, dǒ nukún nyɔna sɔgudo tɔn ɖěɖee sín vivǐ a na ɖu lɛ é mɛ kpɔ́n sɛ́dó! A na ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe; mɛɖebǔ sɔ́ na j’azɔn alǒ gblé wɔ̌n ǎ. Mɛ nyanya ɖě sɔ́ na ɖè ǎ, bɔ a na ɖeji dó mɛ bǐ wu.

Wuvɛ̌, aluwɛ alǒ avǐ sɔ́ na ɖè ǎ. Mɛɖebǔ sɔ́ na kpò bo kú ǎ.

 Xɔ́ntɔn towe lɛ kpo hɛnnumɔ towe lɛ kpo wɛ na lɛlɛ̌ dó we. Gbɛ̀ ninɔ ɖò Palaɖisi mɛ na víví.

Xɛsi sɔ́ na ɖè ǎ. Gbɛtɔ́ lɛ na nɔ awǎjijɛ mɛ nugbǒ nugbǒ.

Axɔsuɖuto Mawu tɔn na ɖó nǔ wuvɛ̌ lɛ bǐ nu. Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4