Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 6

Etɛ Sinvɔgbɛ ɔ ka Kplɔ́n Mǐ?

Etɛ Sinvɔgbɛ ɔ ka Kplɔ́n Mǐ?

Mawu sú kún dó nú mɛ nyanya lɛ bo hwlɛn Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo. Bǐbɛ̌mɛ 7:11, 12, 23

Jǐ ja kaka nú kéze 40 zǎn 40, bɔ sìn gɔ́ ayikúngban ɔ bǐ jí. Mɛ nyanya lɛ bǐ kú.

Wɛnsagun gǔfɔntɔ́ lɛ jó gbɛtɔ́ sín agbaza yetɔn dó bo huzu awovi lɛ.

Mɛ e ɖò tɔjihun ɔ mɛ lɛ é gán. Nukɔnmɛ ɔ, Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo kú, é ɖò mɔ̌ có, Mawu na wá fɔ́n ye sín kú bɔ ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.

 Mawu na lɛ́vɔ sú kún dó nú mɛ nyanya lɛ bo na hwlɛn mɛ ɖagbe lɛ.Matie 24:37-39

Satáan kpo awovi lɛ kpo kpó ɖò gbɛtɔ́ lɛ blɛ́ wɛ.

Égbé ɔ, mɛ gègě nɔ gbɛ́ alixlɛ́mɛ wanyiyinɔ Jehovah tɔn, lee é nyí gbɔn ɖò Nɔwée hwenu é. Zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na sú kún dó nú mɛ nyanya lɛ bǐ​—2 Piyɛ́ɛ 2:5, 6.

Mɛɖé lɛ cí Nɔwée ɖɔhun. Ye nɔ ɖótó Mawu bo nɔ bló nǔ e é ɖɔ lɛ é; mɛ enɛ lɛ wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ.