Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi

 AKPÁXWÉ 11

Jehovah ka Nɔ Ðótó Mǐ À?

Jehovah ka Nɔ Ðótó Mǐ À?

Mawu nɔ ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ. 1 Piyɛ́ɛ 3:12

Jehovah wɛ “nɔ sè ɖɛ.” (Ðɛhan 65:3) É jló ɖɔ mǐ ni ɖɔ nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ é nú emi.

Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah, ni ma nyí sɛ́dó mɛ ɖevo ó.

 Mǐ sixu xoɖɛ bo byɔ nǔ gègě. 1 Jaan 5:14

Nɔ xoɖɛ ɖɔ jlǒ Mawu tɔn ni nyí wiwa ɖò jixwé kpo ayikúngban jí kpo.

Nɔ xoɖɛ gbɔn nyikɔ Jezu tɔn jí dó ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ e é wá nú we é sù nukún towe mɛ.

Nɔ byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ we nú a ni wà nǔ e nyɔ́ é. A sixu lɛ́ xoɖɛ bo byɔ nùɖuɖu, azɔ̌, xwé, avɔ kpo lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe kpo.