Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi

 AKPÁXWÉ 12

Nɛ̌ Xwédo Towe ka Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ Gbɔn?

Nɛ̌ Xwédo Towe ka Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ Gbɔn?

Wanyiyi wɛ nɔ zɔ́n bɔ xwédo lɛ nɔ nɔ awǎjijɛ mɛ. Efɛzinu lɛ 5:33

Tuto Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ alɔwliwli ɖó na tíìn ɖò sunnu ɖokpo nyɔnu ɖokpo tɛntin.

Asú e yí wǎn nú asì tɔn é nɔ wà nǔ xá ɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá ɛ.

Asì ɖé ɖó na ɖó gbè kpɔ́ xá asú tɔn.

Vǐ lɛ ɖó na setónú nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ.

 Nɔ nyɔ́ xomɛ, bo nɔ ɖɔ nugbǒ, ma nɔ xò daka ó, ma nyí gbejimanɔtɔ́ ó. Kolosinu lɛ 3:5, 8-10

Xó Mawu tɔn ɖɔ ɖɔ asú ɖé ɖó na yí wǎn nú asì tɔn éɖesunɔ ɖɔhun, bɔ asì ɖé ɖó na ɖó sísí ɖaxó nú asú tɔn.

Xó ɖó xá mɛ e kpo mɛ kpo ma wlí alɔ ǎ é nyla. Asì gègě dida lɔmɔ̌ nyla.

Xó Jehovah tɔn kplɔ́n mɛ lee xwédo lɛ sixu nɔ awǎjijɛ mɛ gbɔn é.