Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 13

Etɛ Mǐ ka Ðó Na Wà Bo Na Hɛn Xomɛ Mawu Tɔn Hun?

Etɛ Mǐ ka Ðó Na Wà Bo Na Hɛn Xomɛ Mawu Tɔn Hun?

Hɔn nú nǔ nyanya. 1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9, 10

Enyi mǐ yí wǎn nú Jehovah ɔ, mǐ na wà nǔ e é gbɛ́ wǎn na lɛ é ǎ.

Jehovah jló ɖɔ mǐ ni j’ajo, nu ahan mú, alǒ nu gěe ǎ.

Mawu gbɛ́ wǎn nú mɛhuhu, xoɖiɖe, kpo xó ɖó xá mɛ e kpo mɛ kpo ɖó mɛ̌ ɖokpo ɔ lɛ é kpo. É jló ɖɔ mǐ ni dó nukúnkɛ́n alǒ xò hun xá mɛ ɖevo lɛ ǎ.

Mǐ ɖó na sɛ̀n bocyɔ lɛ alǒ ɖ’alɔ ɖò awovinúwiwa lɛ mɛ ǎ.

Tɛnmɛ ɖě na ɖè nú mɛ ɖěɖee nɔ wà nǔ nyanya lɛ é ɖò Palaɖisi ayikúngban jí tɔn e ja é mɛ ǎ.

 Nɔ wà ɖagbe. Matie 7:12

Enyi mǐ na hɛn xomɛ Mawu tɔn hun ɔ, mǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo wà nǔ éɖɔhun.

Nɔ yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ, nɔ nyɔ́ xomɛ dó ye wu bo nɔ na nǔ ye.

Nɔ ɖɔ nugbǒ.

Nɔ kú nǔblawu nú mɛ, bo nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ.

Nɔ ɖɔ xó dó Jehovah kpo ali tɔn lɛ kpo wu nú mɛ ɖevo lɛ.​—Ezayíi 43:10.