Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 1

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Ðótó Mawu Gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Ðótó Mawu Gbɔn?

Mawu nɔ ɖɔ xó nú mǐ gbɔn Biblu ɔ gblamɛ. 2 Timɔtée 3:16

Mawu nugbǒ ɔ d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye wlan linlin tɔn lɛ dó wema bunɔ ɖé mɛ. Wema enɛ wɛ nyí Biblu ɔ. Nǔ taji ɖěɖee Mawu jló ɖɔ a ni tuùn lɛ é wɛ ɖ’emɛ.

Mawu tuùn nǔ e na wà ɖagbe nú mǐ hugǎn lɛ é, bɔ é wɛ ka nyí Jɔtɛn nùnywɛ lɛ bǐ tɔn. Enyi a ɖótó è ɔ, a na nyɔ̌nùí.​—Nùnywɛxó 1:5.

Mawu jló ɖɔ mɛ e ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é bǐ ni nɔ xà Biblu ɔ. É ko ɖè dìn ɖò gbè gègě mɛ.

Enyi a jló na ɖótó Mawu ɔ, a ɖó na nɔ xà Biblu ɔ bo mɔ nukúnnú jɛ mɛ.

 Gbɛtɔ́ lɛ ɖò tó ɖó wɛ ɖò fí lɛ bǐ. Matie 28:19

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ.

Gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí ɔ, ye nɔ kplɔ́n nugbǒ ɔ mɛ dó Mawu wu.

A na sú akwɛ ɖě cobɔ è na kplɔ́n we ǎ. A sixu lɛ́ kplɔ́n nǔ dó Mawu wu ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn mɛ.