Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 8

Lè Tɛ lɛ Kú Jezu Tɔn ka Hɛn Wá nú We?

Lè Tɛ lɛ Kú Jezu Tɔn ka Hɛn Wá nú We?

Jezu kú bonu mǐ na dó sixu nɔ gbɛ̀. Jaan 3:16

Jezu kú b’ɛ ɖó azǎn atɔn gudo é ɔ, nyɔnu ɖé lɛ wá yɔdo tɔn kɔn b’ɛ ɖò vɔ̌. Jehovah ko fɔ́n Jezu sín kú.

Nukɔnmɛ ɔ, Jezu sɔ́ éɖée xlɛ́ mɛsɛ́dó tɔn lɛ.

Jehovah fɔ́n Jezu dó gbɛtɔ́ gbaza mɛ ǎ, loɔ, é na ɛ agbaza yɔyɔ̌ wɛnsagun lɛ tɔn ɖɔhun. Ahwanvu Jezu tɔn lɛ mɔ ɛ hwenu e é ɖò jixwé yì wɛ é.

 Mawu fɔ́n Jezu sín kú bo sɔ́ ɛ b’ɛ nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn. Daniyɛli 7:13, 14

Jezu sɔ́ gbɛ̀ tɔn jó dó xɔ gbɛ̀ nú gbɛtɔ́ lɛ. (Matie 20:28) Gbɔn gbɛxixɔ enɛ gblamɛ ɔ, Mawu hun ali nú mǐ bonu mǐ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.

Jehovah sɔ́ Jezu Axɔsu, b’ɛ na kp’acɛ dó ayikúngban ɔ jí. Gbɛtɔ́ gbejinɔtɔ́ 144 000 e è fɔ́n sín kú sín ayikúngban jí bɔ ye na nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé lɛ é na ɖu gǎn xá ɛ. Jezu kpo mɛ 144 000 lɛ kpo na sɔnǔ nú acɛkpikpa tewungbeju ɖé ɖò jixwé, é wɛ nyí Axɔsuɖuto Mawu tɔn.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 14:1-3.

Axɔsuɖuto Mawu tɔn na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé. Ahwan, adakaxixo, ya, kpo adɔ kpo sɔ́ na tíìn ǎ. Gbɛtɔ́ lɛ na ɖò awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ mɛ.​—Ðɛhan 145:16.