Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 9

Hwetɛnu Palaɖisi ka Na Wá?

Hwetɛnu Palaɖisi ka Na Wá?

Hunnyahunnya e ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu tɔn na wá zaanɖé. Luki 21:10, 11; 2 Timɔtée 3:1-5

Biblu ko ɖɔ nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò égbé lɛ é gègě ɖ’ayǐ. É ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ na yí wǎn nú akwɛ, na nɔ vɛtoli nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ, na nɔ nylahun, bo na nɔ yí wǎn nú gbɛɖuɖu.

Ayikúngban danwǔ, ahwan, nùɖuɖuhwedomɛ, kpo jɛmɛji kpo na tíìn. Nǔ enɛ lɛ ɖò jijɛ wɛ dìn.

Gɔ́ na ɔ, Jezu ɖɔ è na jla Axɔsuɖuto ɔ sín wɛnɖagbe gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí.​—Matie 24:14.

 Axɔsuɖuto ɔ na ɖè nǔnyanyawiwa bǐ sín. 2 Piyɛ́ɛ 3:13

Jehovah na sú kún dó nú mɛ nyanya lɛ zaanɖé.

È na sú kún dó nú Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo.

Mɛ e ɖótó Mawu lɛ é na nɔ gbɛ̀ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e mɛ nǔjlɔjlɔwiwa ɖè é ɖé mɛ, finɛ ɔ, xɛsi sɔ́ na ɖè ǎ, bɔ gbɛtɔ́ lɛ na ɖeji dó yeɖée wu lobo lɛ́ yí wǎn nú yeɖée.