Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 3

Nɛ̌ Gbɛ̀ ka Cí Ðò Palaɖisi Mɛ?

Nɛ̌ Gbɛ̀ ka Cí Ðò Palaɖisi Mɛ?

Jehovah na nǔ ɖagbe gègě Adamu kpo Ɛvu kpo. Bǐbɛ̌mɛ 1:28

Jehovah bló nyɔnu nukɔntɔn ɔ Ɛvu, bo sɔ́ ɛ jó nú Adamu b’ɛ na nyí asì tɔn​—Bǐbɛ̌mɛ 2:21, 22.

Taglomɛ yetɔn kpo agbaza yetɔn kpo ɖó blɔ̌ ɖebǔ ǎ.

É sɔ́ ye ɖó jikpá Edɛni tɔn mɛ. Jikpá abǐ Palaɖisi enɛ nyɔ́ ɖɛkpɛ tawun, bɔ tɔsisa, atín sínsɛ́n, kpo kanlin lɛ kpo ɖò finɛ.

Jehovah nɔ ɖɔ xó xá ye; é nɔ kplɔ́n nǔ ye. Enyi ye ɖótó è ɔ, ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí.

 Mawu ɖɔ ye ni ma ɖu atín ɖokpo sín sínsɛ́n ó. Bǐbɛ̌mɛ 2:16, 17

Jehovah xlɛ́ atín ɖokpo Adamu kpo Ɛvu kpo ɖò jikpá ɔ mɛ bo ɖɔ nú ye ɖɔ enyi ye ɖu sínsɛ́n tɔn ɔ, ye na kú.

Wɛnsagun lɛ ɖokpo fɔ́n gǔ dó Mawu jí. Wɛnsagun nyanya enɛ wɛ nyí Satáan Awovi.

Satáan ba ɖɔ Adamu kpo Ɛvu kpo ni setónú nú Jehovah ǎ. Enɛ wu ɔ, é gbɔn dan ɖé jí bo ɖɔ nú Ɛvu ɖɔ enyi é ɖu atín ɔ sín sínsɛ́n ɔ, é kún na kú ó, loɔ, é na cí Mawu ɖɔhun. Adingban wɛ ka nyí enɛ.​—Bǐbɛ̌mɛ 3:1-5.