Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 4

Etɛ lɛ Tó Ðiɖó Satáan ka Hɛn Wá?

Etɛ lɛ Tó Ðiɖó Satáan ka Hɛn Wá?

Adamu kpo Ɛvu kpo setónú nú Mawu ǎ, enɛ wu ɔ, ye kú. Bǐbɛ̌mɛ 3:6, 23

Ɛvu ɖótó dan ɔ bo ɖu atín sínsɛ́n ɔ. Enɛ gudo ɔ, é na Adamu bɔ é lɔmɔ̌ ɖu.

Nǔ e ye wà é sɔgbe ǎ: hwɛ wɛ ye hu. Mawu nya ye sín Palaɖisi ɔ mɛ.

Ye kpo vǐ yetɔn lɛ kpo jɛ ya jì jí. Ye kpò bo kú. Ye yì yɛswímɛ ǎ; ye sɔ́ tíìn ǎ kpowun wɛ.

 Mɛkúkú lɛ nɔ huzu kɔ́, ye sɔ́ ɖò gbɛ̀ ǎ. Bǐbɛ̌mɛ 3:19

Mǐ nɔ kú ɖó mǐ bǐ wɛ nyí kúnkan Adamu kpo Ɛvu kpo tɔn wutu. Mɛkúkú lɛ sɔ́ sixu mɔ nǔ, sè nǔ, alǒ wà nǔ ɖebǔ ǎ.​—Nùnywɛtɔ́xó 9:5, 10.

Jehovah jló ɖɔ gbɛtɔ́ ni kú ǎ. Zaanɖé dìn ɔ, é na fɔ́n mɛkúkú lɛ. Enyi ye ɖótó è ɔ, ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.