Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi

Gbɛɖotɔ́ ɔ jló bo na xlɛ́ ali mǐ, cyɔn alɔ mǐ jí, lobo kɔn nyɔna dó mǐ jí.

Xónusɔ́ɖóte

Ðó Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ wutu ɔ, é nɔ kplɔ́n lee mǐ na zán gbɛ̀ ɖagbe gbɔn é mǐ.

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Ðótó Mawu Gbɔn?

Mǐ ɖó na tuùn nǔ e mǐ ɖó na wà lɛ é kpo mɛ e sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wà lɛ é kpo.

Mɛ̌ ka Nyí Mawu Nugbǒ Ɔ?

Mǐ sixu kplɔ́n bo tuùn nyikɔ tɔn kpo jijɔ tɔn ɖé lɛ kpo.

Nɛ̌ Gbɛ̀ ka Cí Ðò Palaɖisi Mɛ?

Akpáxwé nukɔntɔn Biblu tɔn tinmɛ.

Sinvɔgbɛ Ɔ: Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðótó Mawu? Mɛ̌ Mɛ̌ E Ma ka Wà Mɔ̌ Ǎ?

Vogbingbɔn tɛ ka jɛ wě ɖò lee mɛ lɛ wà nǔ gbɔn é mɛ?

Etɛ Sinvɔgbɛ ɔ ka Kplɔ́n Mǐ?

É nyí hwenuxó ɖé kpowun ǎ.

Mɛ̌ ka Nyí Jezu?

Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ è ni tuùn i?

Lè Tɛ lɛ Kú Jezu Tɔn ka Hɛn Wá nú We?

É hun nyɔna ɖagbeɖagbe gègě sín ali.

Hwetɛnu Palaɖisi ka Na Wá?

Biblu ɖɔ nǔ ɖěɖee na jɛ hwenu e gbɛvivɔ ɔ na sɛkpɔ é ɖ’ayǐ.

Nyɔna Ðětɛ lɛ ka Ðò Te Kpɔ́n Mɛ Ðěɖee Nɔ Ðótó Mawu lɛ É?

Nǔ ɖěɖee a ma na jló ɖɔ ye ni yì tɛ we ǎ lɛ é.

Jehovah ka Nɔ Ðótó Mǐ À?

Nǔ alɔkpa tɛ lɛ wu a ka sixu ɖɔ xó dó n’i?

Nɛ̌ Xwédo Towe ka Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ Gbɔn?

Dowatɔ́ xwédo tɔn na wěɖexámɛ e nyɔ́ hugǎn bǐ é dó xwédo wu.

Etɛ Mǐ ka Ðó Na Wà Bo Na Hɛn Xomɛ Mawu Tɔn Hun?

Nùɖé lɛ tíìn bɔ é gbɛ́ wǎn na, ɖevo lɛ tíìn bɔ é yí wǎn na.

Nɛ̌ A ka Sixu Nɔ Gbeji nú Jehovah Gbɔn?

Jlǒ e a ɖó bo na nɔ gbeji é cá kàn xá gbeta e kɔn a na wá lɛ é.