Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Nú mɛ e yí wǎn nú Jehovah Mawu kpo Xó tɔn Biblu ɔ kpo lɛ é:

Jezu ɖɔ: “Mi na tuùn nugbǒ ɔ, bɔ nugbǒ ɔ na ɖè mi sín kannumɔgbenu.” (Jaan 8:32) Lin tamɛ dó lee nǔ cí nú we hwenu e a mɔ nugbǒ e ɖò Biblu mɛ é azɔn nukɔntɔn ɔ é jí! Akpàkpà sɔ́ we hwenu e a tuùn ɖɔ ɖò gbɛ̀ elɔ e mɛ adingban gɔ́ é ɔ, mǐ sixu tuùn nugbǒ ɔ é.—2 Timɔtée 3:1.

Jehovah Mawu jló ɖɔ mǐ ni tuùn nugbǒ ɔ. Bɔ ɖó mǐ yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ wutu ɔ, mǐ jló na ɖɔ nugbǒ enɛ ɔ xó nú ye. Amɔ̌, Mawu sínsɛ́n byɔ nǔ hugǎn mɔ̌. Ðó mǐ nɔ ɖó sísí e gɔ́ngɔ́n é nú nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ, bo zán gbɛ̀ Klisanwun ɖɔhun. Jezu tinmɛ ali taji e nu mǐ sixu xlɛ́ Mawu ɖɔ mǐ yí wǎn n’i ɖè é ɖokpo. É ɖɔ: “Enyi mi nyì sɛ́n ce lɛ ɔ, mi na nɔ wanyiyi ce mɛ, lee nyɛ nyì Tɔ́ ce sín sɛ́n lɛ, bo ɖò wanyiyi tɔn mɛ ɔ ɖɔhun.”—Jaan 15:10.

Jezu yí wǎn nú Tɔ́ tɔn tawun, bo nɔ wà nǔ e Tɔ́ tɔn zɔ́n ɛ lɛ é bǐ. Enyi mǐ xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn ɖò ali e nu mǐ nɔ zán gbɛ̀ ɖè é ɔ, Jehovah na yí wǎn nú mǐ, bɔ mǐ na lɛ́ ɖó awǎjijɛ nugbǒ nugbǒ. Lee Jezu ɖɔ gbɔn é ɔ, “nǔ lɛ bǐ mɛ nɛ mi mɔ nukúnnú jɛ nɛ; enyi mi bló ɖ’eji ɔ, é na nyɔ́ nú mi.”—Jaan 13:17.

Mǐ ɖó nukún ɖɔ wema elɔ na d’alɔ we, bɔ a na kplɔ́n lee a na zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbǒ e junjɔn Biblu jí é, bo na huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn ɖé gbɔn é. Ðɛ mǐtɔn wɛ nyí ɖɔ wǎn e a yí nú Mawu é na jɛji, bɔ a na hɛn hwiɖée “ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ,” bo na ɖò te kpɔ́n “gbɛ̀ mavɔmavɔ.”—Judi 21.

Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn