Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 1

Wanyiyi Mawu Tɔn Ðò Te Kaka Sɔyi

Wanyiyi Mawu Tɔn Ðò Te Kaka Sɔyi

“Wǎn yí nú Mawu wɛ nyí è ni nyì sɛ́n tɔn lɛ; sɛ́n tɔn lɛ ka vɛ́ nyì ǎ.”—1 JAAN 5:3.

1, 2. Etɛwu a ka yí wǎn nú Jehovah Mawu?

A KA yí wǎn nú Mawu à? A sixu yí wǎn n’i kaka bo ko sɔ́ gbɛ̀ towe jó n’i. A sixu mɔ ɖɔ é wɛ nyí xɔ́ntɔn towe ɖagbe hugǎn ɔ. Amɔ̌, cobɔ a na yí wǎn nú Jehovah ɔ, éyɛ wɛ yí wǎn nú we dó nukɔn. Mǐ xà ɖò Biblu mɛ ɖɔ: “Mǐdɛɛ lɛ ɔ, mǐ yí wǎn nú Mawu, ɖó é wɛ yí wǎn nú mǐ jɛ nukɔn.”—1 Jaan 4:19.

2 Lin tamɛ dó ali e nu Jehovah ɖè wanyiyi e é ɖó nú mǐ é xlɛ́ ɖè lɛ é bǐ wu. É na mǐ ayikúngban ɔ, b’ɛ nyí xwé ɖagbeɖagbe ɖé kpo nǔ ɖevo ɖěɖee sín hudo mǐ ɖó bo na ɖu gbɛ̀ víví lɛ é bǐ kpo. (Matie 5:43-48; Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) É jló ɖɔ mǐ ni ɖó kancica ɖagbe ɖé xá emi, bo ko bló bɔ mǐ sixu kplɔ́n nǔ dó wutu tɔn. Nú mǐ ɖò Biblu xà wɛ ɔ, tóɖó Jehovah wɛ mǐ ɖè nɛ. Bɔ nú mǐ ɖò ɖɛ xò wɛ ɔ, é nɔ ɖò tóɖó mǐ wɛ. (Ðɛhan 65:3) É nɔ xlɛ́ ali mǐ, bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ kpo gbigbɔ mímɛ́ tɔn hlɔnhlɔnnɔ ɔ kpo. (Luki 11:13) É tlɛ sɛ́ Vǐ vívɛ́ tɔn dó ayikúngban jí, bonu é na ɖè mǐ sín hwɛhuhu kpo kú kpo kannu.—Jaan 3:16; Hlɔmanu lɛ 5:8.

3. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó kancica ɖagbe ɖé xá Jehovah gbɔn?

3 Lin tamɛ dó xɔ́ntɔn vívɛ́ towe lɛ ɖokpo jí, é ko nɔ  gudo nú we ɖò hwenu ɖagbe lɛ kpo hwenu vɛwǔ lɛ kpo mɛ. É nɔ byɔ gǎndido tawun bonu xɔ́ntɔn zunzun mɔhun ɖé ni syɛn. Nǔ ɖokpo ɔ wɛ é nyí nú xɔ́ntɔn e mǐ zun xá Jehovah, Xɔ́ntɔn vívɛ́ hugǎn e mǐ sixu ɖó é é. Xɔ́ntɔn e mǐ zun xá ɛ é sixu nɔte kaka sɔyi. Enɛ wu wɛ Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Mi hɛn miɖée ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ.” (Judi 21) Nɛ̌ mǐ ka sixu bló mɔ̌ gbɔn? Biblu yí gbè ɖɔ: “Wǎn yí nú Mawu wɛ nyí è ni nyì sɛ́n tɔn lɛ; sɛ́n tɔn lɛ ka vɛ́ nyì ǎ.”—1 Jaan 5:3.

“WǍN YÍ NÚ MAWU WƐ NYÍ”

4, 5. Nɛ̌ wanyiyi e a ɖò nú Jehovah é ka jɛ susu jí gbɔn?

4 Etɛ ɖɔ wɛ Biblu ka ɖè hwenu e é ɖɔ “wǎn yí nú Mawu” é? Wanyiyi e mǐ nɔ ɖó nú Mawu sín ayi gɔngɔn mǐtɔn mɛ é wɛ. A ka flín hwenu e a jɛ wǎn yí nú Jehovah jí é à?

Hwenu e a zé hwiɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm é ɔ, a xlɛ́ ɖɔ a yí wǎn n’i, bo jló na setónú n’i kaka sɔyi

5 Flín lee nǔ cí nú we azɔn nukɔntɔn e a sè ɖɔ Jehovah jló ɖɔ a ni nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ é. A kplɔ́n nǔ dó nǔ ɖěɖee é wà bonu nǔ enɛ na dó nyɔ́ bló é bǐ jí, bo wá mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ nùnina xɔ akwɛ ɖé wɛ Jehovah na mǐ hwenu e é sɛ́ Vǐ tɔn dó ayikúngban jí é. (Matie 20:28; Jaan 8:29; Hlɔmanu lɛ 5:12, 18) Ee a ɖò nǔ kplɔ́n dó lě dò wanyiyi e Jehovah ɖó nú we é dagba sɔ é jí wɛ é ɔ, ayi towe sísɛ́ we bɔ hwiɖesunɔ jɛ wǎn yí n’i jí.—1 Jaan 4:9, 10.

6. Etɛ wǎn yí nú mɛɖé ka nɔ byɔ? Etɛ wanyiyi e a ɖó nú Mawu é ka sísɛ́ we bɔ a wà?

6 Amɔ̌, wǎn yí nú Mawu nyí nu mɛ xó kpowun ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nú mǐ yí wǎn nú mɛɖé ɔ, mǐ nɔ wà nǔ hú ɖiɖɔ nú mɛ ɔ kpowun ɖɔ: “Un yí wǎn nú we.” Wanyiyi nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ jló na wà nǔ ɖěɖee na na  awǎjijɛ mɛ e mǐ yí wǎn na é é. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é ɖó na zɔ́n bɔ mǐ na ba na zán gbɛ̀ lee é ba gbɔn é. Nú wanyiyi towe ɖò susu d’eji wɛ ɔ, a na jló na zé hwiɖée jó n’i bo bló baptɛm. Mɔ̌ wiwa ɖexlɛ́ ɖɔ a d’akpá bo na sɛ̀n Jehovah kaka sɔyi. (Xà 1 Kɔlɛntinu lɛ 6:20; 1 Piyɛ́ɛ 4:2.) Nɛ̌ a ka sixu ɖè akpá enɛ gbɔn?

“È NI NYÌ SƐ́N TƆN LƐ”

7. Nú mǐ yí wǎn nú Jehovah ɔ, etɛ mǐ ka na bló? Slɛ́ sɛ́n tɔn ɖé lɛ.

7 Ðó mǐ yí wǎn nú Jehovah wutu ɔ, mǐ nɔ “nyì sɛ́n tɔn lɛ.” Nɛ̌ mǐ ka nɔ bló mɔ̌ gbɔn? Mǐ nɔ setónú n’i. Ðò Biblu mɛ ɔ, mǐ nɔ kplɔ́n lee Jehovah jló ɖɔ mǐ ni zán gbɛ̀ gbɔn é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖɔ nú mǐ ɖɔ é nyla ɖɔ mǐ ni nu ahan mú, j’ajo alǒ ɖó adingban, ɖóxó xá mɛ e mǐ ma wlí alɔ xá ǎ é, sɛ̀n mɛ ɖevo alǒ nǔ ɖevo zɛ emi wu.—1 Kɔlɛntinu lɛ 5:11; 6:18; 10:14; Efɛzinu lɛ 4:28; Kolosinu lɛ 3:9.

8, 9. Ðò ninɔmɛ ɖěɖee mɛ sɛ́n Biblu tɔn ɖě ma ɖɔ nǔ dó lě tawun ǎ é mɛ ɔ, nɛ̌ mǐ ka na wà gbɔn bo tuùn nǔ e Jehovah jló ɖɔ mǐ ni wà é? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

8 Amɔ̌, nú nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ zɛ tónúsíse nú sɛ́n tɔn lɛ wu. É na sɛ́n lɛ gbɛ́ɖɛ́ɖɛ́ dó akpáxwé gbɛzán tɔn lɛ bǐ jí ǎ. Mǐ nɔ wá mɔ mǐɖée ɖò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ bɔ sɛ́n tawun ɖé nɔ ɖò Biblu mɛ, bo nɔ ɖɔ nǔ e mǐ na bló é ǎ. Nɛ̌ mǐ ka sixu wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn gbɔn? (Efɛzinu lɛ 5:17) Ðò Biblu mɛ ɔ, mǐ mɔ nugbodòdó ɖěɖee nyí nùkplɔnmɛ taji, bo xlɛ́ mǐ lee Jehovah nɔ kpɔ́n nǔ lɛ gbɔn é é. Nú mǐ ɖò Biblu xà wɛ ɔ, mǐ nɔ wá tuùn mɛ alɔkpa e Jehovah nyí é. Mǐ nɔ kplɔ́n lee é nɔ lin nǔ kpɔ́n gbɔn é, gɔ́ nú nǔ e é yí wǎn na lɛ é kpo nǔ e é gbɛ́ wǎn na  lɛ é kpo.—Ðɛhan 97:10; Nùnywɛxó 6:16-19; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 1tɔn ɔ.

9 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nɛ̌ mǐ ka na wá gbeta nǔ e mǐ na kpɔ́n ɖò televiziɔn, alǒ, ɖò Ɛntɛnɛti jí é tɔn kɔn gbɔn? Jehovah ɖɔ nǔ e mǐ ɖó na wà tawun é nú mǐ ǎ. Amɔ̌, nugbodòdó e é na mǐ lɛ é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn. Alǎnnúwiwa kpo nùblibliwiwa kpo wɛ gɔ́ ayiɖeɖayi gègě mɛ ɖò égbé. Ðò Biblu mɛ ɔ, Jehovah ɖɔ nú mǐ ɖɔ emi “gbɛ́ wǎn nú mɛ e yí wǎn nú alǎnnúwiwa é,” lé emi “na ɖó hwɛ nú mɛ e nɔ ɖò nùblibli wà wɛ lɛ.” (Ðɛhan 11:5; Eblée lɛ 13:4) Nɛ̌ nugbodòdó enɛ lɛ ka sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn gbɔn? Nú mǐ tuùn lě tlolo ɖɔ Jehovah gbɛ́ wǎn nú nùɖé, alǒ, nɔ kpɔ́n nǔ ɔ dó mɔ nùblibli ɔ, mǐ ɖó na nyì alɔ na.

10, 11. Etɛwu mǐ ka nɔ setónú nú Jehovah?

10 Etɛwu mǐ ka nɔ setónú nú Jehovah? É nyí bo na dó nyì alɔ nú tódɔnnúmɛ alǒ tagba e nɔ wá hwenu e mǐ wá gbeta nyanya lɛ kɔn é kpowun wutu wɛ ǎ. (Galatinu lɛ 6:7) Mǐ nɔ setónú nú Jehovah, ɖó mǐ yí wǎn n’i wutu. Lee vǐ lɛ nɔ ba na hɛn xomɛ tɔ́ yetɔn tɔn hun gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ mǐ jló ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ ni j’awǎ gbɔn. Nǔ ɖebǔ sɔ́ nyɔ́ hú ɖɔ mǐ ni tuùn ɖɔ nǔ mǐtɔn nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ǎ!—Ðɛhan 5:13; Nùnywɛxó 12:2; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 2gɔ́ ɔ.

11 Hwenu e é bɔwǔ nú mǐ é alǒ hwenu e ɖěwagbɛn hán é kɛɖɛ wɛ mǐ nɔ setónú nú Jehovah ǎ. Mǐ ka nɔ lɛ́ cyan sɛ́n kpo nugbodòdó kpo e mǐ na xwedó lɛ é kpo ɖěɖee mǐ ma na xwedó ǎ lɛ é kpo ǎ. (Sɛ́nflínmɛ 13:1) Loɔ, mǐ nɔ setónú n’i bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɛhanwlantɔ́ e ɖɔ xó elɔ é ɖɔhun: “Nǔ e a zɔ́n lɛ wiwa wɛ nɔ víví nú  mì, ɖó un yí wǎn nú nǔ e a zɔ́n lɛ.” (Ðɛhan 119:47; Hlɔmanu lɛ 6:17) Mǐ jló na cí Nɔwée e ɖè wanyiyi e é ɖó nú Jehovah é xlɛ́, gbɔn nǔ e Jehovah zɔ́n ɛ lɛ é bǐ wiwa gblamɛ é ɖɔhun. Biblu ɖɔ ɖɔ Nɔwée “bló lee Mawu ɖɔ n’i gbɔn ɔ pɛ́pɛ́pɛ́.” (Bǐbɛ̌mɛ 6:22) A ka jló ɖɔ Jehovah ni ɖɔ nǔ ɖokpo ɔ dó wǔ we à?

12. Nɛ̌ mǐ ka sixu hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun gbɔn?

12 Nɛ̌ nǔ nɔ cí nú Jehovah hwenu e mǐ setónú n’i é? Mǐ nɔ bló bɔ ‘xomɛ nɔ hun i.’ (Nùnywɛxó 11:20; 27:11) Lin tamɛ dó nǔ elɔ jí! Mǐ nɔ bló bɔ Mɛ e ɖó wɛkɛ ɔ é sín xomɛ nɔ hun, hwenu e mǐ setónú n’i é. Amɔ̌, é nɔ hɛn mǐ gannugánnú bonu mǐ na wà mɔ̌ gbeɖé ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é na mǐ mɛɖesúsínínɔ. Enɛ xlɛ́ ɖɔ mǐ vo bo na ɖɔ nǔ ɖagbe wɛ mǐ na wà alǒ nǔ nyanya wɛ mǐ na wà. Jehovah jló ɖɔ wanyiyi e mǐ ɖó n’i é ni sísɛ́ mǐ bonu mǐ ni wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn lobo zán gbɛzán e nyɔ́ hugǎn é.—Sɛ́nflínmɛ 30:15, 16, 19, 20; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 3gɔ́ ɔ.

“SƐ́N TƆN LƐ KA VƐ́ NYÌ Ǎ”

13, 14. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ sɛ́n Jehovah tɔn lɛ kún vɛwǔ dín bɔ è na setónú na ó? Sɔ́ jlɛ́ dó nùɖé wu.

13 Nú mǐ lin ɖɔ sɛ́n Jehovah tɔn lɛ vɛ́ nyì dín bɔ è na setónú na, alǒ, ɖɔ ye na xò mɛɖesúsínínɔ mǐtɔn yí sín mǐ sí ɔ ka ló? Biblu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ: “Sɛ́n tɔn lɛ ka vɛ́ nyì ǎ.” (1 Jaan 5:3) Xókwin Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “vɛ́ nyì” é sín tinmɛ wɛ nyí “kpɛn.” Ðò wemafɔ ɖevo lɛ mɛ ɔ, è zán xókwin mɔhun dó dó gesí sɛ́n e ma ɖò jlɛ̌ jí ǎ, alǒ, mɛ ɖěɖee nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ kp’acɛ dó mɛ ɖevo lɛ jí bo nɔ wà nǔ dó ye wu lɛ é. (Matie 23:4; Mɛsɛ́dó 20:29, 30Biblu Wiwe lọ—Gun Alada  lilɛ gbɔn lě: “Sɛ́n tɔn lɛ ka nyí agban bo nɔ kpɛn mɛ ǎ.” Sɛ́n Jehovah tɔn lɛ “kpɛn” ǎ, enɛ xlɛ́ ɖɔ ye kún vɛwǔ dín bonu mǐ na gɔn tónú sè na ó. Nǔ e é nɔ byɔ mǐ lɛ é nɔ ɖò jlɛ̌ jí tɛgbɛ.

14 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖò alɔ dó xɔ́ntɔn ɖé wɛ bonu é na sɛ̀ tɛn yì xwé yɔyɔ̌ ɖé gbè. É bɛ́ agban tɔn lɛ bǐ dó gbǎ vovo mɛ. Ðé lɛ fúɖá bɔ zízé tɔn bɔkun, amɔ̌, ɖevo lɛ kpɛn kaka bɔ mɛ wè jɛn sixu sɔ́. Xɔ́ntɔn towe na byɔ ɖò así towe ɖɔ hwi ni sɔ́ gbǎ kpinkpɛn ɖé hwiɖokponɔ wɛ à? É ɖò wɛn ɖɔ é kún na ɖɔ mɔ̌ ó! Etɛwu? Ðó é ba ɖɔ a ni gblewu ǎ. Xɔ́ntɔn enɛ ɖɔhun ɔ, Jehovah na byɔ mǐ gbeɖé ɖɔ mǐ ni wà nǔ e vɛwǔ dín é ǎ. (Sɛ́nflínmɛ 30:11-14) Jehovah mɔ nukúnnú jɛ mɛ e mǐ nyí é wu. “É tuùn nǔ e é dó bló mǐ é; É tuùn ɖɔ kɔgudu kpowun wɛ mǐ nyí; é wɔn ǎ.”—Ðɛhan 103:14.

15. Etɛwu mǐ ka sixu kudeji ɖɔ sɛ́n Jehovah tɔn lɛ tíìn nú ɖagbe mǐtɔn?

15 Mɔyizi ɖɔ nú akɔta Izlayɛli tɔn ɖɔ enyi ye nyì sɛ́n Jehovah tɔn lɛ ɔ, “nǔ na nyɔ́ nú [ye] tɛgbɛ,” bɔ tónúsíse yetɔn na “hɛn [ye] ɖó gbɛ̀.” (Sɛ́nflínmɛ 5:28-33; 6:24) Xó enɛ nyí nugbǒ ɖò égbé ɖesu. Nǔ ɖebǔ e Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni bló é na zɔ́n bɔ gbɛzán mǐtɔn na kpɔ́n te hugǎn. (Xà Ezayíi 48:17.) Tɔ́ mǐtɔn Jehovah tuùn nǔ e na wà ɖagbe nú mǐ hugǎn é hwebǐnu. (Hlɔmanu lɛ 11:33) Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Mawu ɔ, wanyiyi wɛ é nyí.” (1 Jaan 4:8) Enɛ xlɛ́ ɖɔ wanyiyi wɛ nɔ sísɛ́ Jehovah bɔ é nɔ ɖɔ xó tɔn lɛ bǐ bo nɔ wà nǔ tɔn lɛ bǐ.

16. Mǐ nyí hwɛhutɔ́ bo lɛ́ ɖò gbɛ̀ nyanya ɖé mɛ có, nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ mǐ sixu setónú nú Jehovah?

16 É nɔ bɔwǔ hwebǐnu bonu mǐ na setónú nú  Mawu ǎ. Mǐ ɖò gbɛ̀ nyanya e Awovi kp’acɛ d’enu é ɖé mɛ. É nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na dó jɔ nú mǐ bonu mǐ na wà nǔ nyanya. (1 Jaan 5:19) Mǐ ɖó na lɛ́ fun ahwan xá linlin kpo jlǒ hwɛhuhu tɔn mǐtɔn lɛ kpo, ɖó ye sixu sísɛ́ mǐ bɔ mǐ vɛtoli nú Mawu. (Hlɔmanu lɛ 7:21-25) Amɔ̌, wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é nɔ na mǐ hlɔnhlɔn bɔ mǐ nɔ wà nǔ ɖagbe. É nɔ mɔ gǎn e mǐ nɔ dó bo nɔ setónú n’i lɛ é lobo nɔ d’alɔ mǐ gbɔn gbigbɔ mímɛ́ tɔn hlɔnhlɔnnɔ ɔ nina mǐ gblamɛ. (1 Samuwɛli 15:22, 23; Mɛsɛ́dó 5:32) Gbigbɔ mímɛ́ tɔn nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sɔnǔ nú jijɔ e na zɔ́n bɔ é na bɔwǔ nú mǐ bɔ mǐ na setónú n’i lɛ é.—Galatinu lɛ 5:22, 23.

17, 18. (a) Etɛ mǐ ka na kplɔ́n ɖò wema elɔ mɛ? (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota e bɔ d’ewu é mɛ?

17 Ðò wema elɔ mɛ ɔ, mǐ na kplɔ́n nǔ dó lee mǐ na zán gbɛ̀ bɔ é na nyɔ́ nukún Jehovah tɔn mɛ gbɔn é jí. Mǐ na kplɔ́n lee mǐ na zán nugbodòdó tɔn lɛ kpo nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn tɔn lɛ kpo ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ gbɔn é. Flín ɖɔ Jehovah kún na hɛn we gannugánnú gbeɖé bonu a na setónú n’i ó. Nú mǐ wá gbeta ɔ kɔn bo na setónú n’i ɔ, gbɛzán mǐtɔn na kpɔ́n te, bɔ mǐ na ɖó sɔgudo jiwǔ ɖé. Ee lɛ́ ɖò taji hugǎn é wɛ nyí ɖɔ tónúsíse mǐtɔn na xlɛ́ Mawu lě dò mǐ yí wǎn n’i sɔ́ é.—Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 4gɔ́ ɔ.

18 Bo na dó d’alɔ mǐ bonu mǐ na tuùn nǔ e nyí nǔ ɖagbe é kpo nǔ e nyí nǔ nyanya é kpo ɔ, Jehovah na ayixa mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo. Nú mǐ kplɔ́n ayixa mǐtɔn ɔ, é sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na “nyì sɛ́n tɔn lɛ.” Enɛ wu ɔ, etɛ ka nyí ayixa? Nɛ̌ mǐ ka sixu kplɔ́n ɛ gbɔn? Mi nú mǐ ni kpɔ́n.