Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 16

Huzu Kpannukɔn Awovi

Huzu Kpannukɔn Awovi

“Mi lodǒ ɖò awovi nukɔn; enɛ ɔ, é na hɔn yì zɔ nú mi.”—JAKI 4:7.

1, 2. Etɛ mǐ ka ɖó na tuùn dó Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo wu?

GBƐ̀ ninɔ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ Jehovah tɔn mɛ na jiwǔ. Mǐ na wá nɔ gbɛ̀ lee Mawu ko bló tuto tɔn ɖɔ mǐ ni nɔ gbɔn é. Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, mǐ ɖò gbɛ̀ e ɖò Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo sín acɛ mɛ é mɛ. (2 Kɔlɛntinu lɛ 4:4) Nugbǒ wɛ ɖɔ mǐ kún sixu mɔ ye ó, amɔ̌, ye tíìn bo lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn tawun.

2 Ðò wemata elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee mǐ sixu tɛ́ dó Jehovah wu ganji, bo cyɔn alɔ mǐɖée jí sín Satáan sí gbɔn é wu. Jehovah d’akpá ɖɔ emi na d’alɔ mǐ. Amɔ̌, é byɔ ɖɔ mǐ ni tuùn wlɛnwín ɖěɖee Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo nɔ zán dó ɖó mɔ nú mǐ lobo wlí mǐ lɛ é.

“KINNIKINNI E ÐÒ ADǍN JÍ É ÐƆHUN”

3. Etɛ Awovi ka jló na bló nú mǐ?

3 Satáan ɖɔ ɖɔ cejɛnnabi wɛ zɔ́n bɔ mǐ mɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ, lé enyi mǐ mɔ wuvɛ̌ e syɛn lɛ é ɔ, mǐ kún sɔ́ na sɛ̀n ɛ ó. (Xà Jɔbu 2:4, 5.) Enyi mɛɖé xlɛ́ ɖɔ emi jló na kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu ɔ, Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo nɔ ɖó ayi wu, bo nɔ tɛ́n kpɔ́n bá sú ali dó mɛ ɔ. Nú mɛɖé zé éɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm ɔ, xomɛ nɔ sìn ye. Biblu jlɛ́ Awovi dó “kinnikinni e ɖò adǎn jí,” “bo ɖò mɛ e é na vún ɖu ɔ ba wɛ” é wu. (1 Piyɛ́ɛ 5:8) Satáan  jló na hɛn kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é gblé.—Ðɛhan 7:2, 3; 2 Timɔtée 3:12.

Enyi mǐ sɔ́ mǐɖee jó nú Jehovah ɔ, xomɛ nɔ sìn Satáan

4, 5. (a) Etɛ Satáan ma ka sixu bló ǎ? (b) Etɛ ka nyí è ni “lodǒ ɖò awovi nukɔn” sín tinmɛ?

4 Amɔ̌, mǐ ɖó na ɖi xɛsi nú Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo ǎ. Jehovah ko ɖó dogbó nú nǔ e ye sixu wà nú mǐ é. Jehovah d’akpá ɖɔ Klisanwun nugbǒ “wɔbuwɔbu ɖé” na xò “ya ɖaxó ɔ” zlɛ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 14) Awovi sixu wà nǔ ɖebǔ, bonu nǔ mɔhun gɔn jijɛ ǎ, ɖó Jehovah ɖò xɛ nya ɖò togun Tɔn jí wɛ.

 5 Nú mǐ tɛ́ dó Jehovah wu ɔ, Satáan sixu hɛn kancica e ɖò mǐ kpo é kpo tɛntin é gblé ǎ. Xó Mawu tɔn na jiɖe mǐ ɖɔ: “Nú mi ɖò kpɔ́ xá Mawu Mavɔmavɔ jɛn wɛ ɔ, é lɔ na ɖò kpɔ́ xá mi.” (2 Tan 15:2; 1 Kɔlɛntinu lɛ 10:13.) Sunnu kpo nyɔnu kpo hwexónu tɔn gègě, ɖi Abɛli, Henɔci, Nɔwée, Sala kpo Mɔyizi kpo huzu kpannukɔn Awovi gbɔn Jehovah wu títɛ́dó gblamɛ. (Eblée lɛ 11:4-40) Mǐ sixu wà nǔ ɖokpo ɔ. Xó Mawu tɔn d’akpá ɖɔ: “Mi lodǒ ɖò awovi nukɔn; enɛ ɔ, é na hɔn yì zɔ nú mi.”—Jaki 4:7.

MǏ ÐÓ ‘AHWAN ÐÉ BO NA FUN’

6. Nɛ̌ Satáan ka nɔ tɔ́n ahwan mǐ gbɔn?

6 Nugbǒ wɛ ɖɔ Satáan tuùn ɖɔ Jehovah ɖó dogbó nú nǔ e emi sixu wà nú mǐ lɛ é, amɔ̌, é na tɛ́n kpɔ́n bo na wà nǔ ɖebǔ dó vɔ́da nú kancica e mǐ ɖó xá Mawu é. Égbé ɔ, Awovi nɔ gbɔn ali gègě nu, bo nɔ lɛ́ zán wlɛnwín e é ko zán nú xwè afatɔ́n mɔkpan lɛ é dó tɔ́n ahwan mǐ. Etɛ ka nyí ɖé lɛ ɖò wlɛnwín enɛ lɛ mɛ?

7. Etɛwu Satáan ka ɖò ahwan tɔ́n togun Jehovah tɔn wɛ?

7 Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Gbɛ̀ ɔ bǐ . . . ɖò Mɛnyanya ɔ sín acɛ mɛ.” (1 Jaan 5:19) Gbɛ̀ nyanya elɔ ɖò Satáan sín acɛ mɛ, bɔ é nɔ jló na ɖ’acɛ dó togun Jehovah tɔn lɔ jí. (Micée 4:1; Jaan 15:19; Nǔɖexlɛ́mɛ 12:12, 17) Awovi tuùn ɖɔ é kún sɔ́ kpò táan kaka ɖé nú emi ó, enɛ wu ɔ, é nɔ gbidi kɔ nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo dó nùjɔnǔ mɛ, bonu mǐ ni gɔn gbeji nɔ nú Mawu. Hweɖelɛnu ɔ, Satáan nɔ tɔ́n ahwan mǐ gannaganna, amɔ̌, hweɖevolɛnu ɔ, é nɔ zán ayi winniwinni dó wà mɔ̌.

8. Etɛ Klisanwun ɖokpo ɖokpo ka ɖó na tuùn?

8 Mǐ xà ɖò Efɛzinu lɛ 6:12 mɛ ɖɔ: “Nǔɖoyɛswímɛ nyanya e ɖò jinukúnsin kpo ayikúngban kpo tɛntin  [lɛ é] . . . wɛ mi ɖó na fun ahwan xá.” Klisanwun lɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na fun ahwan xá Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo. Mǐ ɖó na tuùn ɖɔ mɛ ɖěɖee zé yeɖée jó nú Jehovah lɛ é bǐ ɖò ahwan enɛ fun wɛ. Ðò wema e mɛsɛ́dó Pɔlu wlan sɛ́dó Efɛzinu lɛ é mɛ ɔ, é dó wusyɛn lanmɛ nú ye azɔn gègě ɖɔ ye ni nɔ acéjí.—Efɛzinu lɛ 6:11, 13, 14.

9. Etɛ Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na wà nú mǐ?

9 Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na blɛ́ mǐ ɖò ali gègě nu. Nú mǐ gló Satáan ɖò ali ɖé nu ɔ, enɛ ko xlɛ́ ɖɔ é kún sixu ɖu ɖò mǐ jí ɖò ali ɖevo nu ó ǎ. Awovi nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na mɔ fí e mǐ vɔ́da ɖè é, enɛ ɔ, é na sixu zán mɔ e sɔgbe xá lɛ é dó wlí mǐ. Amɔ̌, é byɔ ɖɔ mǐ ni jɛ mɔ enɛ lɛ mɛ ǎ, ɖó Biblu kplɔ́n nǔ gègě mǐ dó mɔ e Awovi nɔ ɖó nú mɛ lɛ é wu. (2 Kɔlɛntinu lɛ 2:11; kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 31gɔ́ ɔ.) Mɔ enɛ lɛ ɖokpo wɛ nyí awovinúwiwa.

NƆ ZƆ VWÉÉ NÚ AWOVI LƐ

10. (a) Etɛ ka nɔ nyí awovinúwiwa? (b) Nukún tɛ Jehovah ka nɔ sɔ́ dó kpɔ́n awovinúwiwa?

10 Nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu bo nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ ɖó kpɔ́ xá awovi lɛ é, ɖi amɔɛkinkan, azě, nǔnyiyiylɔ nú mɛ alǒ bònu yiyi nú mɛkúkú ɖò awovinúwiwa mɛ. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ awovinúwiwa nɔ “vɛ́ mɔ” nú Jehovah; mǐ sixu wà nǔ ɖó kpɔ́ xá awovi lɛ bɔ hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ na ɖɔ mǐ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ ǎ. (Sɛ́nflínmɛ 18:10-12; Nǔɖexlɛ́mɛ 21:8) Klisanwun lɛ ɖó na nyì alɔ nú awovinúwiwa alɔkpa lɛ bǐ mlɛ́mlɛ́.—Hlɔmanu lɛ 12:9.

11. Fitɛ dò biba nú nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu lɛ é ka sixu kplá mɛ yì?

11 Satáan tuùn ɖɔ enyi nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu lɛ é nɔ dɔn mǐ ɔ, é na bɔkun nú emi bɔ emi na dɔn mǐ  dó awovinúwiwa mɛ. Awovinúwiwa alɔkpa ɖebǔ sixu hɛn kancica e mǐ ɖó xá Jehovah é gblé.

SATÁAN NƆ TƐ́N KPƆ́N BÁ BLƐ́ MǏ

12. Nɛ̌ Satáan ka nɔ wà nǔ dó linlin mǐtɔn wu gbɔn?

12 Satáan nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na wlú linlin gbɛtɔ́ lɛ tɔn. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, é nɔ bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ nɔ jɛ nǔ xò kpɔ́n jí kaka bo nɔ wá “ylɔ nǔ nyanya ɖɔ nǔ ɖagbe, bo . . . ylɔ nǔ ɖagbe ɖɔ nǔ nyanya.” (Ezayíi 5:20) Awovi nɔ sɔ́ linlin lehun lɛ ɖó ajo: Wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ sɔ́ ɖu nǔ ǎ; enyi è wɔn ya nú nugbodòdó Mawu tɔn lɛ ɔ, è na ɖó awǎjijɛ hugǎn.

13. Nɛ̌ Satáan ka nɔ bló gbɔn bonu mǐ na xò nǔ kpɔ́n?

13 Wlɛnwín e Satáan nɔ zán bɔ é nɔ w’azɔ̌ hugǎn é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é nɔ bló bɔ nǔxokpɔ́n nɔ gbakpé. É ɖò wlɛnwín enɛ zán wɛ dìn é ɔ, é sɔ́ nyí dìn nùɖé ǎ. Ðò jikpá Edɛni tɔn mɛ ɔ, bonu Ɛvu na dó xò nǔ kpɔ́n ɔ, é kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Mawu ɖɔ mi kún ɖó na ɖu atín sínsɛ́n e ɖò jikpá ɔ mɛ lɛ ɖebǔ ó nugbǒ à?” (Bǐbɛ̌mɛ 3:1) Nukɔnmɛ ɖò Jɔbu hwenu ɔ, Satáan kanbyɔ Jehovah ɖò wɛnsagun lɛ nukɔn ɖɔ: “Yayǎ wɛ Jɔbu ɖò gbeji nú we à?” (Jɔbu 1:9) Ðò baptɛm Jezu tɔn gudo ɔ, Satáan tɛ́n ɛ kpɔ́n bo ɖɔ: “Nú Mawu ví jɛn wɛ a nyí nugbǒ hǔn, ɖegbe nú awinnya elɔ lɛ, nú ye ni huzu nùɖuɖu.”—Matie 4:3.

14. Nɛ̌ Satáan ka nɔ bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ ɖɔ awovinúwiwa kún nyla ó gbɔn?

14 Égbé ɔ, Satáan kpó ɖò biblo wɛ bonu mǐ na xò nǔ kpɔ́n. É nɔ bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ nɔ kanbyɔ yeɖée ɖɔ awovinúwiwa ka nyla dóó à jí, gbɔn ɖiɖexlɛ́ ɖɔ awovinúwiwa ɖé lɛ kún nɔ wà nyanya nú mɛ ó gblamɛ. Klisanwun ɖé lɛ tlɛ sɔ́ tuùn nǔ nyanya e nǔ mɔhun lɛ nɔ jì lɛ é ǎ.  (2 Kɔlɛntinu lɛ 11:3) Enɛ wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu cyɔn alɔ mǐɖée jí gbɔn lo? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo kudeji ɖɔ mǐ kún ɖò Satáan sín mɔ mɛ jɛ wɛ ó? Mi nú mǐ ni gbéjé ali e nu mǐ sixu jɛ mɔ mɛ ɖè é wè kpɔ́n, ye wɛ nyí ayiɖeɖayi kpo lanmɛ na nɔ ganji kpo.

SATÁAN NƆ ZÁN JLǑ MǏTƆN LƐ DÓ WÀ NǓ DÓ MǏ WU

15. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ ɖó kpɔ́ xá awovi lɛ ɖò ayiɖeɖayi mǐtɔn lɛ mɛ gbɔn?

15 Égbé ɔ, gègě fímu, video, tito televiziɔn jí tɔn, ayihundida ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn kpo tɛn ɛntɛnɛti tɔn lɛ kpo tɔn nɔ xlɛ́ awovi lɛ, majikibiblo kpo nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu lɛ é kpo. Mɛ gègě nɔ kpɔ́n nǔ enɛ lɛ dó mɔ nǔ e hwɛ́n bo ma nɔ wà nyanya nú mɛ ǎ é ɖé, lobo tuùn ɖɔ awovi lɛ jijodó bonu ye ni byɔ gbɛzán yetɔn mɛ nyla ǎ. Mɛɖé sixu lɛ́ ɖ’alɔ ɖò awovinúwiwa mɛ gbɔn nǔ elɔ lɛ wiwa gblamɛ: du e jí è ɖè é dò biba (horoscope), alɔxomɛ kpinkpɔn, nǔmɔnúmɛ kpo dlɔ̌ lɛ sín tinmɛ biba kpo. Satáan nɔ hwla awovinú e ɖò nǔ mɔhunkɔtɔn lɛ mɛ é, b’ɛ nɔ cí nǔ e budo, dɔn mɛ, bo lɛ́ hwɛ́n é ɖɔhun. Mɛɖé tlɛ sixu lin ɖɔ enyi emi ma vɛ́ ko nɔ ɖ’alɔ ɖò awovinúwiwa mɛ ǎ ɔ, nùɖé kún nyla ɖ’emɛ ɖɔ emi ni kpɔ́n nǔ e mɛ awovinúwiwa ɖè é ɖé alǒ nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu é ɖé ó. Etɛwu linlin mɔhun ɖiɖó ka nyla?—1 Kɔlɛntinu lɛ 10:12.

16. Etɛwu mǐ ka ɖó na nyì alɔ nú ayiɖeɖayi e nɔ xlɛ́ nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu lɛ é?

16 Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo sixu tuùn nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ lɛ é ǎ. Amɔ̌, gbeta e kɔn mǐ nɔ wá dó mǐɖesunɔ alǒ xwédo mǐtɔn takúnmɛ é, kaka jɛ ayiɖeɖayi e mǐ nɔ cyan lɛ é jí sixu zɔ́n bɔ ye ɖó ayi nǔ e nɔ jló mǐ lɛ é  kpo lee mǐ nɔ lin nǔ gbɔn é kpo wu. Enyi mǐ nɔ cyan fímu, han alǒ wema e ɖɔ xó dó kɛnnɛsinɔ lɛ, bǒgbesisa, yɛ nyanya ɖò mɛ jí, azětɔ́ lɛ, nǔjlɛtɔ́ lɛ alǒ nǔ mɔhun lɛ jí é ɔ, Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo na tuùn ɖɔ mǐ nɔ ba na tuùn emi. Enɛ ɔ, ye sixu tɛ́n kpɔ́n bo na bló bɔ mǐ na ɖ’alɔ ɖò awovinúwiwa mɛ d’eji.—Galatinu lɛ 6:7.

17. Nɛ̌ Satáan ka sixu gbɔn jlǒ e mǐ ɖó bo na ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe é sín yɛkan mɛ gbɔn?

17 Satáan sixu lɛ́ gbɔn jlǒ e mǐ ɖó bo na ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe é sín yɛkan mɛ. Égbé ɔ, mɛ gègě nɔ jɛ azɔn baɖabaɖa lɛ. Mɛɖé sixu ko tɛ́n nǔ gègě kpɔ́n b’ɛ ka  kpa ɛ ǎ. (Maki 5:25, 26) Ye tlɛ sixu ko mɔ ɖɔ nukúnɖiɖo ɖě kún sɔ́ ɖè ó, bo na jló na tɛ́n nǔ ɖebǔ kpɔ́n. Amɔ̌, Klisanwun lɛ ɖó na cɔ́ yeɖée bo na yí gbè nú nukúnkpédómɛwu e na byɔ ɖɔ è ni zán “awovinúwiwa” lɛ é ǎ.—Ezayíi 1:13, nwt.

Ganjɛ Jehovah wu hwenu e a ɖò azɔn jɛ wɛ é

18. Nukúnkpédómɛwu tɛ lɛ Klisanwun ɖé ka ɖó na nyì alɔ na?

18 Ðò Izlayɛli hwexónu tɔn ɔ, mɛɖé lɛ nɔ zán “awovinúwiwa.” Jehovah ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi sɔ́ alɔ dó jǐ bo ɖò ɖɛ na xò wɛ ɔ, un nɔ ɖó kɔ mi wu ǎ, mi ɖò ɖɛ ɖě ɖò ɖě jí lɛ xò wɛ ɔ, un nɔ ɖótó mi ǎ.” (Ezayíi 1:15) Lin tamɛ kpɔ́n, Jehovah tlɛ na ɖótó ɖɛ yetɔn lɛ ǎ! Mǐ jló na wà nǔ ɖebǔ e sixu hɛn kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é gblé, bo na zɔ́n bɔ é na gɔn alɔ dó mǐ, ɖò taji ɔ, ɖò hwenu e mǐ ɖò azɔn jɛ wɛ é ǎ. (Ðɛhan 41:4) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na kpɔ́n ɖɔ nukúnkpédómɛwu e jí lin tamɛ dó wɛ mǐ ɖè é ka cá kàn xá awovinúwiwa alǒ hlɔnhlɔn e zɛ gbɛtɔ́ tɔn wu é ɖò ali ɖé nu wɛ à jí. (Matie 6:13) Nú é cá kàn xá ɖò ali ɖé nu ɔ, mǐ ɖó na nyì alɔ na!—Kpɔ́n Tinmɛ E Ðò Vivɔnu É 32gɔ́ ɔ.

TAN E KÚNKPLÁ AWOVI LƐ É

19. Nɛ̌ Awovi ka nɔ bló gbɔn bɔ mɛ gègě nɔ ɖi xɛsi?

19 Hwenu e mɛɖé lɛ ɖò linlin wɛ ɖɔ Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo sín xó ɔ, xɛxó ɖé kpowun wɛ é ɔ, mɛ ɖevo lɛ tuùn ɖɔ ye tíìn nugbǒ ɖó nǔ e ye ko mɔ kpɔ́n lɛ é wutu. Mɛ gègě nɔ ɖò xɛsi jí, ɖó yɛ nyanya lɛ wu, bo nɔ nyí kannumɔ nú xɛxó lɛ. Mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖò nǔ e dó xɛsi bɔ awovi lɛ wà nú gbɛtɔ́ lɛ é xó ɖɔ wɛ, bɔ enɛ nɔ zɔ́n bɔ xɛsiɖiɖi nú awovi lɛ fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ. Hwɛhwɛ ɔ, tan enɛ lɛ nɔ jiwǔ nú gbɛtɔ́ lɛ, bɔ akpàkpà nɔ sɔ́ ye nú ye na ɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ. Tan enɛ lɛ nɔ zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ lɛ nɔ ɖi xɛsi nú Awovi lɔ.

20. Nɛ̌ mǐ ka sixu fúnfún Satáan sín adingban lɛ kpé gbɔn?

 20 Lin tamɛ dó nǔ elɔ jí: Satáan jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni ɖi xɛsi nú emi. (2 Tɛsalonikinu lɛ 2:9, 10) Adingbannɔ wɛ n’i, b’ɛ tuùn lee é na flú ayi mɛ ɖěɖee awovinúwiwa nɔ jló lɛ é tɔn gbɔn é, bo nɔ bló bɔ ye nɔ ɖi nǔ nú nǔ e ma nyí nugbǒ dandan ǎ lɛ é. Mɛ enɛ lɛ sixu kpi tan e ye lin ɖɔ emi mɔ, alǒ sè lɛ é. Bǎ e mɛ ye kpi tan enɛ lɛ ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ ye nɔ dó sìn ye jí ɖó. Mǐ ba na d’alɔ Satáan bonu é na fúnfún xɛsi kpé gbɔn tan mɔhun lɛ vívɔ́ kpi gblamɛ ǎ.—Jaan 8:44; 2 Timɔtée 2:16.

21. Mǐ na kpi tan e kúnkplá awovi lɛ é ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, etɛ wu mǐ ka na nɔ ɖɔ xó dó?

21 Enyi mɛ Jehovah tɔn ɖé ko kpé nǔ xá awovi lɛ kpɔ́n ɔ, é ɖó na vɔ́ tan enɛ lɛ kpi nú mɛ ɖevo lɛ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ nú ye ǎ. É byɔ ɖɔ mɛ Jehovah tɔn lɛ ni ɖi xɛsi nú nǔ e Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo sixu bló é ɖebǔ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ ɖó na sɔ́ ayi ɖó Jezu kpo hlɔnhlɔn e Jehovah na ɛ é kpo jí. (Eblée lɛ 12:2) Jezu kpi awovi lɛ sín tan nú ahwanvu tɔn lɛ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ nú ye ǎ. É sɔ́ ayi ɖó wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn kpo “azɔ̌ ɖagbeɖagbe e Mawu wà lɛ” é kpo jí.—Mɛsɛ́dó 2:11; Luki 8:1; Hlɔmanu lɛ 1:11, 12.

22. Etɛ a ka kanɖeji bo na wà?

22 Hɛn dó ayi mɛ ɖɔ nǔ e gbé nya wɛ Satáan ɖè é wɛ nyí ɖɔ é na hɛn kancica e mǐ ɖó xá Jehovah é gblé. É na tɛ́n nǔ e wu é kpé é bǐ kpɔ́n bonu nǔ ni dó nyí mɔ̌. Amɔ̌, mǐ tuùn wlɛnwín e Awovi nɔ zán lɛ é, bo lɛ́ kanɖeji bo na huzu kpannukɔn awovinúwiwa alɔkpa lɛ bǐ. Mǐ na “na tɛn awovi” bɔ é na ɖè kàn kpò nú kán e mǐ kanɖeji é ǎ. (Xà Efɛzinu lɛ 4:27.) Nugbǒ ɔ, enyi mǐ huzu kpannukɔn Awovi ɔ, mǐ na gán sín mɔ tɔn lɛ sí, bo na nɔ ayijayǐ mɛ ɖò xɛnyaɖomɛji Jehovah tɔn glɔ́.—Efɛzinu lɛ 6:11.