Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 17

Hɛn Hwiɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ

Hɛn Hwiɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ

“Mi ɖò dǒ li wɛ ɖò nùɖiɖi mímɛ́ titewungbe e mi ɖó ɔ mɛ . . . Mi hɛn miɖée ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ.”—JUDI 20, 21.

1, 2. Etɛ mǐ ka sixu wà bo na hɛn mǐɖée ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ?

MǏ BǏ wɛ nɔ ba na ɖó hlɔnhlɔn, bo nɔ ganji. Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n, bo nɔ ɖu nùɖuɖu ɖagbe, ba lanmɛ kpɔ́n hwɛhwɛ, lobo kpé nukún dó agbaza mǐtɔn wu. Nugbǒ wɛ ɖɔ nǔ enɛ lɛ byɔ gǎndido, amɔ̌, mǐ nɔ ɖu vivǐ lè e ye nɔ hɛn wá lɛ é tɔn, enɛ wu ɔ, mǐ nɔ jó gbè ǎ. Amɔ̌, mǐ ɖó na lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn, bo nɔ ganji ɖò ali ɖevo nu.

2 Nugbǒ wɛ ɖɔ mǐ ko jɛ gǎn dó jí bo na tuùn Jehovah, amɔ̌, mǐ ɖó na kpó ɖò biblo wɛ bɔ kancica e ɖò mǐ kpo é kpo tɛntin é na syɛn. Hwenu e Judi dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni “hɛn [ye]ɖée ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ” é ɔ, é tinmɛ lee ye sixu wà mɔ̌ gbɔn é. É ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi ɖò dǒ li wɛ ɖò nùɖiɖi mímɛ́ titewungbe e mi ɖó ɔ mɛ.” (Judi 20, 21) Enɛ wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ gbɔn?

ÐÒ NÙÐIÐI TOWE HƐN LIDǑ WƐ

3-5. (a) Nɛ̌ Satáan ka ba gbɔn ɖɔ nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ ni nɔ cí nú we? (b) Nɛ̌ sɛ́n Jehovah tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo ka nɔ cí nú we?

3 É ɖò taji ɖɔ hwiɖesunɔ ni kudeji ɖɔ ali Jehovah tɔn lɛ wɛ nyɔ́ hugǎn. Satáan jló ɖɔ a ni lin ɖɔ gbɛzinzan sɔgbe xá  nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ vɛwǔ dín, lé enyi hwiɖesunɔ nɔ cyan nǔ ɖagbe ɖò nǔ nyanya mɛ ɔ, hwi na ɖó awǎjijɛ hugǎn. Sín jikpá Edɛni tɔn mɛ ɖokpoo wɛ Satáan ko tɛ́n kpɔ́n bo na bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ na lin nǔ mɔhun. (Bǐbɛ̌mɛ 3:1-6) É ka lɛ́ kpó ɖò gǎn dó d’ewu wɛ égbé tawun.

4 Satáan sín hwɛ ka jɔ à? Nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ ka sú ali dó mɛ dín wɛ à? Eǒ. Bo na dó jlɛ́ dó nùɖé wu ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖò zɔnlin ɖi gbɔn jikpá ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé mɛ wɛ. A ɖó ayi wu ɖɔ è dó kpá ɖaxó ɖé dó sú fí ɖé sín ali. A sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Etɛwu kpá elɔ ka sú ali dó mì?’ Amɔ̌, hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, a sè bɔ kinnikinni ɖé dó gbè ɖò akpá ɖě ɔ xwé. Etɛ a ka na lin dó kpá ɔ wu dìn? Xomɛ na hun we ɖɔ é cyɔn alɔ jǐ we, bɔ kinnikinni ɔ kún ɖu we ó! Nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ cí kpá enɛ ɖɔhun, bɔ Awovi cí kinnikinni ɔ ɖɔhun. Xó Mawu tɔn gb’akpá nú mǐ ɖɔ: “Ayixa mitɔn ni ɖò te; mi cɔ́ miɖée, ɖó kɛntɔ́ mitɔn awovi ɔ ɖò lɛlɛ̌ dó mi wɛ kinnikinni e ɖò adǎn jí é ɖɔhun, bo ɖò mɛ e é na vún ɖu ɔ ba wɛ.”—1 Piyɛ́ɛ 5:8.

5 Jehovah ba ɖɔ mǐ ni zán gbɛ̀ e nyɔ́ hugǎn é. É ba ɖɔ Satáan ni flú mǐ ǎ. Enɛ wu wɛ zɔ́n bɔ é na mǐ sɛ́n lɛ kpo nugbodòdó lɛ kpo, bonu ye na cyɔn alɔ mǐ jí, lobo na zɔ́n bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ. (Efɛzinu lɛ 6:11) Jaki wlan ɖɔ: “Mɛ e nɔ gbéjé sɛ́n maɖóblɔ̌ e nɔ ɖè mǐ sín mɛ kannu ɔ kpɔ́n céɖécéɖé, bo nɔ ɖókan d’ewu [ɔ], . . . Mawu na xoɖɛ dó mɛ enɛ ɔ jí, ɖò nǔ e é nɔ wà ɔ mɛ.”—Jaki 1:25.

6. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo kudeji ɖɔ ali Mawu tɔn lɛ wɛ nyɔ́ hugǎn?

6 Enyi mǐ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn ɔ, gbɛzán mǐtɔn nɔ kpɔ́n te, bɔ xɔ́ntɔn e mǐ kpo é kpo nyí é nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò syɛnsyɛn wɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mǐ yí gbè nú byɔ e é byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ xoɖɛ sɛ́dó emi hwɛhwɛ é ɔ, mǐ  nɔ ɖu lè tɔn. (Matie 6:5-8; 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:17) Enyi mǐ nɔ setónú nú alixlɛ́mɛ tɔn lɛ, bo nɔ kplé ɖó kpɔ́ bo na dó sɛ̀n ɛ, dó wusyɛn lanmɛ nú miɖée, lobo nɔ lɛ́ ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ kpo mɛkplɔnkplɔnzɔ́ ɔ kpo mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ nɔ mɔ awǎjijɛ. (Matie 28:19, 20; Galatinu lɛ 6:2; Eblée lɛ 10:24, 25) Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó lee nǔ enɛ lɛ ko d’alɔ mǐ bɔ nùɖiɖi mǐtɔn fɔ́n bo ɖò dǒ li wɛ gbɔn é jí ɔ, jiɖiɖe e mǐ ɖó ɖɔ ali Jehovah tɔn lɛ wɛ nyɔ́ hugǎn é na fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ.

7, 8. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú linkpɔ́n ɖiɖó dó tɛnkpɔn ɖěɖee sixu wá ɖò sɔgudo lɛ é wu?

7 Mǐ sixu ɖò linkpɔ́n mɛ ɖɔ ɖò sɔgudo ɔ, tɛnkpɔn nùɖiɖi tɔn e na kpannukɔn mǐ lɛ é na syɛn tawun. Enyi nǔ ko cí mɔ̌ nú we kpɔ́n hǔn, flín Xó Jehovah tɔn elɔ: “Nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, nyɛ wɛ nyí Mawu towe; nyì wɛ  na ɖɔ nǔ e na nyɔ́ nú we ɔ nú we. Nyì wɛ ɖò ali xlɛ́ we wɛ ɖò ali e a mlɛ́ ɔ jí. Enyi a ko wlí tó nǔ e un zɔ́n we lɛ wu wɛ ɔ, nyɔna [alǒ ‘fífá,’ nwt] sín tɔ̀ ɖé na ko sà wá gɔ̌n towe; hwlɛngán ɔ [alǒ ‘nǔjlɔjlɔwiwa,’ nwt] na ko xò wá gɔ̌n towe xù ɖɔhun.”—Ezayíi 48:17, 18.

8 Enyi mǐ setónú nú Jehovah ɔ, fífá mǐtɔn na cí tɔ̀ e ma na xú ǎ é ɖɔhun, bɔ nǔjlɔjlɔwiwa mǐtɔn na cí aslɔkɛ́ e nɔ site ɖò xù jí, bo nɔ wá xò kɔn nyì xutó hwɛhwɛ é ɖɔhun. Enyi nǔ ɖebǔ na bo jɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɔ, mǐ sixu nɔ gbeji. Biblu d’akpá ɖɔ: “Sɔ́ nǔlinlin towe dó alɔ mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ; é na hɛn we ɖó te. Hwɛjijɔnɔ na bo j’ayǐ ɔ, é na jó è dó bɔ é na nɔ mɔ̌ kaka sɔyi ǎ.”—Ðɛhan 55:23.

“YÌ NUKƆN [BO ZIN]”

9, 10. Etɛ ka nyí tinmɛ è ni zin tɔn?

9 Enyi a nɔ bló bɔ kancica e ɖò hwi kpo Jehovah kpo tɛntin é nɔ syɛn ɔ, a na “yì nukɔn [bo zin].” (Eblée lɛ 6:1) Etɛ ka nyí tinmɛ è ni zin tɔn?

10 Mǐ nyí mɛxo kpowun ko xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí Klisanwun e zin é ǎ. Bo na dó zin ɔ, mǐ ɖó na sɔ́ Jehovah dó ɖó xɔ́ntɔn ɖagbe hugǎn mǐtɔn, lobo lɛ́ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ kpɔ́n nǔ lɛ lee é nɔ kpɔ́n gbɔn é. (Jaan 4:23) Pɔlu wlan ɖɔ: “Mɛ e nɔ zán gbɛ̀ lee hwɛhuhu sín ninɔmɛ e mǐ ɖó ɔ jló gbɔn lɛ ɔ, ninɔmɛ hwɛhuhu tɔn sín nǔ lɛ jí wɛ ayixa yetɔn nɔ nɔ; loɔ, mɛ e nɔ zán gbɛ̀ lee [gbigbɔ ɔ] jló gbɔn lɛ ɔ, [gbigbɔ ɔ] sín nǔ lɛ jí wɛ ayixa yetɔn nɔ nɔ.” (Hlɔmanu lɛ 8:5) Mɛ e zin é ɖé nɔ sɔ́ ayi tɔn ɖó gbɛɖuɖu alǒ nǔ agbaza tɔn lɛ jí ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é na sɔ́ ayi ɖó Jehovah sinsɛn jí, lobo na nɔ wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn ɖò gbɛmɛ. (Nùnywɛxó 27:11; Jaki 1:2, 3.) É nɔ jó éɖée dó bonu è nɔ dó jɔ n’i  nú é nɔ wà nǔ nyanya ǎ. Mɛ e zin é ɖé nɔ tuùn nǔ e sɔgbe é, bo nɔ kanɖeji bo na wà.

11, 12. (a) Etɛ Pɔlu ka ɖɔ dó “nǔwukpikpé nukúnnúmɔjɛnǔmɛ tɔn” Klisanwun ɖé tɔn wu? (b) Nɛ̌ è ni huzu Klisanwun e zin é ɖé ka nyí nǔ ɖokpo ɔ kpo è ni huzu lɔnyiji-fɔnkan yihundatɔ́ ɖé kpo gbɔn?

11 É nɔ byɔ gǎndido cobɔ è na zin. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Nùɖuɖu syɛnsyɛn ɔ, mɛxo lɛ tɔn wɛ; mɛxo enɛ lɛ ko tuùn nǔ ɖagbe ɖò nǔ nyanya mɛ, gbɔn nǔwiwa yetɔn lɛ [alǒ ‘gbɔn nǔwukpikpé nukúnnúmɔjɛnǔmɛ tɔn yetɔn lɛ kpinkplɔn,’ nwt] gblamɛ, bɔ é ko má ye.” (Eblée lɛ 5:14) Xókwin “kpinkplɔn” ɔ sixu zɔ́n bɔ mǐ lin tamɛ dó lee lɔnyiji-fɔnkan yihundatɔ́ ɖé nɔ kplɔ́n éɖée gbɔn é jí.

12 Enyi mǐ mɔ lɔnyiji-fɔnkan yihundatɔ́ azɔ̌tuùntɔ́ ɖé ɖò éɖée lilɛ wɛ ɔ, mǐ nɔ tuùn ɖɔ é nɔ byɔ hwenu kpo nùkplɔnkplɔn kpo ɖò así tɔn, cobɔ é na dó má ɛ ganji. Ee è jì i é ɔ, é nyí lɔnyiji-fɔnkan yihundatɔ́ ɖé ǎ. Enyi è jì vǐ yɛyɛ̌ ɖé ɔ, é nɔ tuùn lee é na zán alɔ kpo afɔ tɔn lɛ kpo gbɔn é tawun ǎ. Amɔ̌, hwenu ɖò yiyi wɛ ɔ, é nɔ kplɔ́n lee é na hɛn nǔ gbɔn é kpo lee é na ɖi zɔnlin gbɔn é kpo. Enyi é ɖò nǔ kplɔ́n wɛ ɔ, é sixu wá huzu lɔnyiji-fɔnkan yihundatɔ́ ɖé. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, é nɔ byɔ hwenu kpo azɔ̌ kplɔnkplɔn kpo ɖò mǐ sí, cobɔ mǐ na huzu Klisanwun e zin lɛ é.

13. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kplɔ́n bo na nɔ lin nǔ kpɔ́n Jehovah ɖɔhun?

13 Ðò wema elɔ mɛ ɔ, mǐ ba dò nú lee mǐ sixu lin tamɛ kpɔ́n, bo kpɔ́n nǔ lɛ Jehovah ɖɔhun gbɔn é. Mǐ kplɔ́n lee nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ na nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ, bɔ mǐ na lɛ́ yí wǎn nú ye gbɔn é. Enyi mǐ jló na wá gbeta ɖé kɔn ɔ, mǐ nɔ kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Sɛ́n alǒ nugbodòdó Biblu tɔn tɛ ka sɔgbe xá ninɔmɛ elɔ? Nɛ̌ un ka sixu zán ye gbɔn? Etɛ Jehovah ka ba ɖɔ má wà?’—Nùnywɛxó 3:5, 6; Jaki 1:5.

14. Enyi mǐ na hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà?

 14 Mǐ ɖó na gɔn nùɖiɖi e mǐ ɖó nú Jehovah é hɛn lidǒ gbeɖé ǎ. Lee nùɖuɖu hunsin ɖagbe tɔn ɖuɖu nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖò jógúnjógún ɖò agbaza mɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ nùkplɔnkplɔn dó Jehovah wu nɔ d’alɔ mǐ, bɔ mǐ nɔ hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ gbɔn é nɛ. Hwenu e mǐ jɛ Biblu kplɔ́n jí é ɔ, mǐ kplɔ́n nugbǒ taji e junjɔn Jehovah kpo ali tɔn lɛ kpo jí lɛ é. Amɔ̌, hwenu ɖò yiyi wɛ ɔ, mǐ ɖó na lɛ́ tuùn nǔ e gɔ́ngɔ́n lɛ é. Enɛ wɛ Pɔlu tinmɛ gbɔn lě: “Nùɖuɖu syɛnsyɛn ɔ, mɛxo lɛ tɔn wɛ.” Enyi mǐ nɔ zán nǔ ɖěɖee mǐ nɔ kplɔ́n lɛ é ɔ, mǐ na ɖó nùnywɛ. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Nùnywɛ . . . xɔ akwɛ hú nǔ e nɔ jló mɛ lɛ bǐ sín kplékplé.”—Nùnywɛxó 8:11; 1 Piyɛ́ɛ 2:2.

15. Nɛ̌ é ka ɖò taji sɔ ɖɔ mǐ ni ɖó wanyiyi nùjɔnǔ tɔn nú Jehovah kpo nɔví mǐtɔn lɛ kpo?

15 Mɛɖé sixu ɖó hlɔnhlɔn, bo lɛ́ ɖò ganji, amɔ̌, cobonu é na nɔ mɔ̌ sɔyi ɔ, é tuùn ɖɔ emi ɖó na kpó ɖò nukún kpé dó emiɖée wu wɛ ganji. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ e zin é ɖé tuùn ɖɔ emi ɖó na w’azɔ̌ syɛnsyɛn cobo na hɛn kancica e ɖò emi kpo Jehovah kpo tɛntin é syɛn. Pɔlu flín mǐ ɖɔ: “Mi tɛ́n miɖée kpɔ́n, bo kije ayi miɖée tɔn mɛ kpɔ́n ɖɔ emi nɔ zán gbɛ̀ ɖò nùɖiɖi mɛ à jí?” (2 Kɔlɛntinu lɛ 13:5) Amɔ̌, gbɔn vo nú nùɖiɖi e lidǒ é ɖiɖó ɔ, nǔ ɖevo lɛ́ ɖò dandan. Wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah kpo nɔví mǐtɔn lɛ kpo é ɖó na fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ. Pɔlu ɖɔ: “Un na bo . . . tuùn nǔ bǐ ɔ, un na bo ɖó nùɖiɖi e sixu sɛ̀ tɛn nú só ɔ, bo ma ka ɖó wanyiyi ǎ ɔ, un nyí nǔtí ǎ.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 13:1-3.

SƆ́ AYI ÐÓ NUKÚNÐIÐO TOWE JÍ

16. Nɛ̌ Satáan ka ba ɖɔ nǔ ni nɔ cí nú mǐ?

16 Satáan ba ɖɔ mǐ ni nɔ lin ɖɔ mǐ kún sixu nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ gbeɖé ó. É nɔ ba ɖɔ awakanmɛ ni kú mǐ,  bonu mǐ ni nɔ lin ɖɔ mǐ kún sixu ɖeɖɛ tagba mǐtɔn lɛ gbeɖé ó. É nɔ ba ɖɔ mǐ ni ɖeji dó Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn lɛ wu ǎ, lobo ba nú mǐ ni ɖó awǎjijɛ ǎ. (Efɛzinu lɛ 2:2) Satáan tuùn ɖɔ linlin masɔgbe lɛ sixu wà nǔ dó mǐ wu, bo lɛ́ wà nǔ dó kancica e mǐ ɖó xá Mawu é wu. Amɔ̌ Jehovah na mǐ nùɖé, bɔ é nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖu ɖò linlin masɔgbe enɛ lɛ jí. É na mǐ nukúnɖiɖo.

17. Nɛ̌ nukúnɖiɖo ka ɖò taji sɔ?

17 Ðò 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:8 mɛ ɔ, Biblu jlɛ́ nukúnɖiɖo mǐtɔn dó gangbakún e nɔ cyɔn alɔ ahwanfuntɔ́ lɛ sín ta jí ɖò ahwangbenu é wu, bo ylɔ gangbakún enɛ ɖɔ “hwlɛngán e ɖó nukún wɛ mǐ ɖè ɔ.” Nukún ɖiɖó akpá e Jehovah dó lɛ é na nya xɛ ɖò linlin mǐtɔn jí, bo na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖu ɖò linlin masɔgbe lɛ jí.

18, 19. Nɛ̌ nukúnɖiɖo Jezu tɔn ka na ɛ hlɔnhlɔn gbɔn?

18 Nukúnɖiɖo Jezu tɔn na ɛ hlɔnhlɔn. Ðò zǎn gudo tɔn e jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn é mɛ ɔ, é ɖí xwi xá ninɔmɛ  vɛwǔ ɖě jɛ ɖě gudo lɛ. Xɔ́ntɔn vívɛ́ tɔn ɖé sà ɛ. Mɛ ɖevo tlɛ gbɛ́ ɖɔ emi kún tuùn i ó. Mɛ ɖevo lɛ jó è dó, bo hɔn. Tò tɔn mɛ nu lɛ ɖesu huzu kpan nukɔn ɛ, bo byɔ ɖɔ è ni doya n’i, bo hu i. Etɛ ka d’alɔ ɛ, bɔ é dɛ ɖò wuvɛ̌ enɛ lɛ nu? “É yí gbè bɔ è hu i ɖó [yatín] jí; é kpɔ́n winnya e è nɔ mɔ ɖò kú mɔhunkɔtɔn mɛ ɔ ǎ, ɖó é ɖò awǎjijɛ e è sɔ́ ɖó te n’i ɔ flín wɛ, bɔ égbé dìn ɔ, é ɖò ayijinjɔn ɖò axɔsuzinkpo Mawu tɔn kpá ɖò ɖisixwé.”—Eblée lɛ 12:2.

19 Jezu tuùn ɖɔ nú emi nɔ gbeji ɔ, emi na kpa susu nú Tɔ́ emitɔn, bo xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ. Nukúnɖiɖo enɛ hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá n’i. É lɛ́ tuùn ɖɔ zaanɖé ɔ, emi na yì Tɔ́ emitɔn gɔ́n ɖò jixwé. Nukúnɖiɖo enɛ d’alɔ ɛ, bɔ é dɛ. Jezu ɖɔhun ɔ, mǐ ɖó na sɔ́ ayi ɖó nukúnɖiɖo mǐtɔn jí. Enɛ na d’alɔ mǐ bɔ nǔ ɖebǔ na bo jɛ ɔ, mǐ na dɛ.

20. Etɛ ka sixu d’alɔ we, bɔ a na ɖó linlin e sɔgbe é?

20 Jehovah nɔ mɔ nùɖiɖi towe kpo didɛ towe kpo.  (Ezayíi 30:18; Malacíi 3:10.) É d’akpá ɖɔ emi “na na nǔ e ɖò hǔn mɛ nú we lɛ we.” (Ðɛhan 37:4) Enɛ wu ɔ, sɔ́ ayi towe ɖó nukúnɖiɖo towe jí. Satáan jló ɖɔ hwi ni ba nukúnɖiɖo kpò, lobo lin ɖɔ akpá Jehovah tɔn lɛ kún na jɛnu gbeɖé ó. Amɔ̌, ma na tɛn linlin masɔgbe lɛ ó! Enyi a ɖó ayi wu ɖɔ nukúnɖiɖo towe jɛ ɖiɖe kpò jí hǔn, byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ we. Flín xó ɖěɖee ɖò Filipunu lɛ 4:6, 7 mɛ é: “Ado ma hu mi dó nǔ ɖebǔ wu ó; loɔ, mi ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ hǔn, mi ni nɔ sɔ́ kúdónúmɛ sín ayixa dó xoɖɛ, bo byɔ nǔ e hudo mi lɛ Mawu. Enɛ ɔ, fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ na bló ayixa mitɔn kpodo linlin mitɔn lɛ kpo ɖó, bɔ mi na sixu nɔ bǔ ɖò Klisu Jezu mɛ.”

21, 22. (a) Etɛ ka nyí linlin Jehovah tɔn nú ayikúngban ɔ? (b) Etɛ jí a ka kú dó bo na wà?

21 Nɔ lin tamɛ dó sɔgudo akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn e ɖò nukɔn ja é jí hwɛhwɛ. Zaanɖé dìn ɔ, mɛ e ɖò gbɛ̀ lɛ é bǐ na nɔ sɛ̀n Jehovah. (Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 14) Lin tamɛ dó gbɛ̀ ninɔ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ jí. É na nyɔ́ hú nǔ ɖebǔ e mǐ sixu ɖó nukún é! Satáan, awovi tɔn lɛ kpo nǔnyanyawiwa lɛ bǐ kpo na ko wá yì. A sɔ́ na jɛ azɔn ǎ, a ka sɔ́ na lɛ́ kú ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, a na nɔ fɔ́n ganji gbè bǐ gbè, bɔ xomɛ na nɔ hun we ɖɔ a ɖò gbɛ̀. Mɛ bǐ na w’azɔ̌ ɖó kpɔ́, bo na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi. Nùɖuɖu ɖagbe na tíìn nú mɛ bǐ, bɔ ayijayǐ na tíìn. Mɛ ɖě sɔ́ na nɔ xò daka ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mɛ bǐ na nɔ nyɔ́ xomɛ dó mɛ ɖevo lɛ wu. É wá yá ɔ, gbɛtɔ́ e ɖò ayikúngban jí lɛ é bǐ na ɖu vivǐ “mɛɖéesijijɛ susunɔ e Mawu ví lɛ ɖó ɔ” tɔn.—Hlɔmanu lɛ 8:21.

22 Jehovah jló ɖɔ a ni sɔ́ emi dó ɖó Xɔ́ntɔn towe ɖagbe hugǎn ɔ. Enɛ wu ɔ, wà nǔ e wu a kpé é bǐ, bo setónú nú Jehovah, lobo nɔ sɛkpɔ ɛ hugǎn ayihɔngbe ayihɔngbe. Ɛɛn, mǐ bǐ ni bo hɛn mǐɖée ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ kaka sɔyi!—Judi 21.