Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wema kpo Alɔnuwema Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn lɛ Kpo

Kplɔ́n xota Biblu tɔn lɛ ɖebɔdoɖewu kpo alɔdo wema kpo alɔnuwema elɔ lɛ e a sixu yí é tɔn kpo. Xóyidókanji wema lɛ tɔn kpo ee è bló video tɔn dó tokunɔgbe mɛ lɛ é kpo lɔ ɖè ɖò gbè gègě mɛ.

Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbàví e mɛ gbè lɛ ɖè é, bo zín Ba bo na mɔ wema lɛ kpo alɔ e jí ye ɖè ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é kpo. Wlǎn xota ɔ sín akpáxwé ɖé d’emɛ ba mɔ wema e é sɔgbe xá lɛ é.

 

XLƐ́
Kpaɖaɖa
Slɛ́

Kplé Agun Tɔn Sín Mɛylɔwema

Jihan nú Jehovah: Wekwín Kloklonɔ

"Mi Hɛn Miɖée Ɖò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ"

Aklunɔzán Gbla E Mɛ Jezu Kú É

Nǔ e è vɔ bló ɖó ɖò wema ɖěɖee ɖò ɛntɛnɛti jí é mɛ lɛ é ɖé lɛ sixu nɔ ma ko tɔ́n ɖò wema ɖěɖee è ko zín lɛ é mɛ.