Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Jaan Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jaan Tɔn

Wema Jaan tɔn sín vɔ̌gbɔnji klewun ɖé, tan ɖé wɛ bo tɛɖɛ̌ wanyiyi Mawu tɔn jí.