Nyì nukún kpɔ́n wema Daniyɛli tɔn ɔ mɛ klewun, nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ bo tɛɖɛ̌ jí ɖɔ acɛkpikpa e ɖó hlɔnhlɔn hú bǐ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é na tɔ́n bo ka na wá j’ayǐ, bɛ́sín Babilɔnu jí kaka jɛ hwenu e nǔ bǐ na fó dó é, lobo na yì fó ɖó acɛkpikpa Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn jí.