Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Zakalíi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Zakalíi Tɔn

È sɛ̀ sìn xwè nú nǔɖɔɖ’ayi Zakalíi tɔn, bo tinmɛ gǒflɛ́mɛ e kúnkplá wiwa Mɛsiya ɔ tɔn, sà e è sà ɛ ɖu é, kpo kú tɔn kpo.