Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Sofoníi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Sofoníi Tɔn

È sɛ̀ sìn xwè nú wema Sofoníi tɔn, nǔɖɔɖ’ayi ɖé wɛ bo gb’akpá nú mɛ dó tó tlítlí kpo nùblawumakúnúmɛ kpo wu.