Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Ozée Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ozée Tɔn

Vɔ̌ wema Ozée tɔn jí gbɔn klewun, wema ɖé wɛ bo tɛɖɛ̌ lee Mawu nɔ kú nǔblawu nú nùwanyidotɔ́ e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é gbɔn é jí.