Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Ozée Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Ozée Tɔn

Vɔ̌ wema Ozée tɔn jí gbɔn klewun, wema ɖé wɛ bo tɛɖɛ̌ lee Mawu nɔ kú nǔblawu nú nùwanyidotɔ́ e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é gbɔn é jí.