Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Nùnywɛxó Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Nùnywɛxó Tɔn

Kplɔ́n nǔ dó wema Nùnywɛxó tɔn wu, wema ɖé wɛ bo na xlɛ́ ali mɛ bɔ è na ɖeji dó nùnywɛ Mawu tɔn wu, é na nyí mɛɖesunɔ tɔn ǎ.