Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Nùnywɛtɔ́xó Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Nùnywɛtɔ́xó Tɔn

Kplɔ́n nǔ klewun ɖé dó wema Nùnywɛtɔ́xó tɔn wu, wema ɖé wɛ bo na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu vivǐ gbɛ̀ e ɖó nu é ɖé tɔn.