Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Nùnywɛtɔ́xó Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Nùnywɛtɔ́xó Tɔn

Kplɔ́n nǔ klewun ɖé dó wema Nùnywɛtɔ́xó tɔn wu, wema ɖé wɛ bo na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu vivǐ gbɛ̀ e ɖó nu é ɖé tɔn.