Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Naxumu Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Naxumu Tɔn

È sɛ̀ sìn xwè nú wema Naxumu tɔn ɔ; nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ bo xlɛ́ lee Jehovah nɔ ɖè akpá tɔn lɛ gbɔn é kpo lee é gbɛ́ wǎn nú adakaxixo gbɔn é kpo.