È sɛ̀ sìn xwè nú wema Micée tɔn ɔ; nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ bo xlɛ́ nǔagɔwiwa e tíìn hwenu e è d’akpá ɖɔ è na vɔ́ sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ ɖó ayǐ é.