Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Matie Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Matie Tɔn

Kplɔ́n nǔ taji lɛ dó wema Biblu tɔn e nyí Matie é wu. É wɛ jɛ nukɔn ɖò Wɛnɖagbe Wema ɛnɛ lɛ mɛ.