Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Malacíi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Malacíi Tɔn

È sɛ̀ sìn xwè nú wema gudo tɔn Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É tɔn, nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ bo jɛhun dó nugbodòdó Mawu tɔn e ma nɔ ɖyɔ ǎ lɛ é, nùblawukúnnúmɛ tɔn, kpo wanyiyi tɔn kpo jí.