Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Maki Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Maki Tɔn

Gbějé Wɛnɖagbe Wema Maki tɔn kpɔ́n, é sɛ̀ sìn xwè nú sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn sín tan.