Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Mɛsɛ́dó Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Mɛsɛ́dó Tɔn

È sɛ̀ sìn xwè nú wema Mɛsɛ́dó tɔn, wema enɛ kpi lee agun Klisanwun tɔn bɛ́ gbɔn é kpo lee yadonumɛ syɛnsyɛn ɖò ayǐ có, é yawu yì nukɔn gbɔn é kpo sín tan.