Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Luki Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Luki Tɔn

Vɔ̌gbɔnji klewun wema Luki tɔn tɔn. Gbɛzán Jezu tɔn kpo sinsɛnzɔ́ tɔn kpo sín tan e zawě é ɖé wɛ.