Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Kolosinu lɛ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Kolosinu lɛ Tɔn

Kpɔ́n lee wema e Mawu sɔ́ dó ayi mɛ nú mɛ bɔ è wlan sɛ́dó Kolosinu lɛ é tɛɖɛ̌ tɛn nukúnɖeji e mɛ Jezu Klisu ko ɖè ɖ’ayi é jí gbɔn é.