Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Jowɛli Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jowɛli Tɔn

Nǔ kpligidi ɖěɖee na jɛ ɖò azǎn Jehovah tɔn e dó xɛsi tawun é gbè é sín vɔ̌gbɔnji.