Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Jowɛli Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jowɛli Tɔn

Nǔ kpligidi ɖěɖee na jɛ ɖò azǎn Jehovah tɔn e dó xɛsi tawun é gbè é sín vɔ̌gbɔnji.