Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Jonasi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jonasi Tɔn

È sɛ̀ sìn xwè nú wema Jonasi tɔn; nǔ e gbeyiɖɔ Jehovah tɔn mɔ lɛ é sín tan e sɔ́ akpàkpà mɛ é ɖé wɛ.