Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Jonasi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jonasi Tɔn

È sɛ̀ sìn xwè nú wema Jonasi tɔn; nǔ e gbeyiɖɔ Jehovah tɔn mɔ lɛ é sín tan e sɔ́ akpàkpà mɛ é ɖé wɛ.