Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Wema Biblu Tɔn lɛ Tɔn lɛ Sín Video Lɛ

Xónusɔ́ɖóte Jelemíi Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Jelemíi Tɔn

Kplɔ́n nǔ dó wema Jelemíi tɔn wu, adɔgbigbo, didɛ kpo nukúnɖiɖo kpo sín tan ɖé.